Alle NVPO leden zijn van harte uitgenodigd de conceptrichtlijn ‘Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase’ te becommentariëren. In deze conceptrichtlijn worden aanbevelingen gegeven m.b.t. de diagnostiek, de integrale benadering en beleid en begeleiding van vermoeidheid bij bovengenoemde patiëntengroep. U wordt gevraagd om per hoofdstuk aan te geven of u het eens bent met de conclusies en aanbevelingen en of u barrières voor implementatie voorziet. Uw commentaar dient u voor 15 september – ingevuld in het commentaarformulier – te mailen naar secretaris@nvpo.nl.