Alle NVPO leden zijn van harte uitgenodigd de conceptrichtlijn ‘Pancreascarcinoom’ te becommentariëren. U wordt gevraagd om deze richtlijn te beoordelen op relevantie en eventuele tegenstrijdigheden en u kunt ook aanvullingen voorstellen. Uw commentaar dient u voor 21 januari, ingevuld in het commentaarformulier,  te sturen naar Jill Heij (J.heij@kennisinstituut.nl).