Determinanten en mediërende mechanismen van kwaliteit van leven en ziektespecifieke symptomen bij schildklierkankerpatiënten: De WaTCh studie

<-- Home Kennishub

Het onderzoek is opgezet om tot een betere zorgverlening te komen voor schildklierkankerpatiënten. We richten ons daarbij vooral op de mogelijke bijwerkingen van de behandeling. De onderzoekers bestuderen bijvoorbeeld welke bijwerkingen voorkomen, hoe vaak en hoe lang deze bijwerkingen voorkomen, en hoe ernstig deze bijwerkingen zijn. Ook onderzoeken ze wat de invloed van de behandelingen en bijwerkingen is op het dagelijks leven van patiënten. Tot slot bestuderen de onderzoekers welke patiënten bepaalde bijwerkingen wel ervaren en welke niet en waarom.

image

Introductie

Schildklierkanker is zeldzaam en de meerderheid van de patiënten heeft een goede prognose. De kwaliteit van leven werd lang als goed beschouwd. Kwaliteit van leven van schildklierkankerpatienten was daardoor lang onderbelicht. Recentere studies rapporteerden echter veel lagere niveaus van fysieke en psychosociale uitkomsten in vergelijking met normpopulaties, dus (ex)schildklierkankerpatienten hebben mogelijk extra zorg nodig. Bovendien is de behandeling vaak gebaseerd op bewijs van slechte kwaliteit, met veel variatie tussen landen, waardoor er grotendeels ruimte is voor gedeelde besluitvorming, aangezien behandeling een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van leven. Bovendien hebben de meeste schildklierkankerpatienten levenslange hormonale substitutietherapie met schildklierhormonen nodig, die individueel moeten worden aangepast om de kwaliteit van leven te behouden. Er is momenteel een gebrek aan grote longitudinale population-based studies die schildklierkankerpatienten volgen vanaf diagnose tot lang daarna. Kennis over het verloop van hun fysieke en psychosociale uitkomsten is schaars en begrip van de mogelijke mediërende biologische en fysiologische mechanismen ontbreekt grotendeels. Het identificeren van patiënten die risico lopen op slechte fysieke en psychosociale resultaten en het begrijpen van de achterliggende mechanismen (waarom) is hard nodig om patiënten beter te informeren, de behandeling persoonlijker te maken, de screening te verbeteren en interventies te ontwikkelen om de kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren.

Doel studie

Het doel van dit longitudinaal onderzoek is om bij schildklierkankerpatiënten verschillende patient-gerapporteerde uitkomstmaten te meten na diagnose en behandeling. Daarnaast is het doel om te onderzoeken welke schildklierkankerpatiënten een verhoogd risico hebben op slechtere uitkomsten na verloop van tijd en waarom juist zij een verhoogd risico hebben. Er zal in dit onderzoek gekeken worden naar mogelijke onderliggende mechanismen, door ook o.a. ontstekingswaarden, DNA, bacteriële flora, lichaamssamenstelling en fysiologische parameters te onderzoeken. Om die mechanismen in kaart te brengen maken we in dit onderzoek niet alleen gebruik van vragenlijstonderzoek maar ook van biosensoren, voedingsdagboeken, weegschalen, bloed en ontlasting.

Vraagstelling/ hypotheses

Onderzoeksvragen: 1) Wat is het niveau van fysieke en psychosociale uitkomsten (algemene en ziektespecifieke kwaliteit van leven (bijv. neuromusculaire en sympathische problemen), vermoeidheid, slaap, fysieke activiteit, angst, depressie, gebruik van gezondheidszorg en werk) na verloop van tijd onder schildklierkankerpatiënten? 2) Wat is de rol van demografische (leeftijd, geslacht), omgevings- (voedselopname, lichaamsgewicht, lichaamssamenstelling), klinische (tumorstadium, behandeling), biologische (DNA- en serummerkers) en fysiologische factoren (hartslag, fysieke activiteit en slaap) en persoonlijkheidskenmerken (optimisme, ziektecognitie) op fysieke en psychosociale uitkomsten van schildklierkankerpatiënten? Met andere woorden, wie loopt er risico? 3) Wat is de associatie van mediërende biologische en fysiologische mechanismen (bijv. ontstekingswaarden, genetische variatie, lichaamssamenstelling, hartslag) met slechte fysieke en psychosociale resultaten bij schildklierkankerpatiënten? Met andere woorden, waarom loopt een persoon risico?

Methode

WaTCh is een longitudinale studie waarbij alle nieuw gediagnosticeerde schildklierkankerpatiënten uit 13 Nederlandse ziekenhuizen worden uitgenodigdvoor deelname door een research verpleegkundige of medisch specialist. Gegevensverzameling vindt plaats vóór de behandeling en 6 maanden, 1 en 2 jaar na de diagnose. Nederlandse normdata (n ​​= 2500) zijn beschikbaar via het CentERpanel. Patiënten zullen 4 keer internationaal gevalideerde vragenlijsten over fysieke en psychosociale uitkomsten invullen. Patiënten kunnen hun scores op sommige vragenlijsten vergelijken met de gemiddelde scores van andere schildklierkankerpatiënten (zelfde geslacht en leeftijdsgroep) en/of een normpopulatie (zelfde geslacht en leeftijdsgroep) om te zien of hun scores gemiddeld zijn of niet (gebruikmakend van een stoplichtmodel). Patiënten zullen worden gevraagd om driemaal bloed te doneren in hun ziekenhuis met behulp van een standaardprotocol om ontstekingen en genetische variatie te beoordelen. Sociaaldemografische en klinische informatie van patienten zal worden verkregen door een koppeling met de Nederlandse Kankerregistratie. We halen aanvullende klinische gegevens uit de medische dossiers van patiënten. Optioneel kunnen patiënten een weegschaal met bio-elektrisch impedantiesysteem (4 keer, telkens 2 weken) gebruiken om veranderingen in de lichaamssamenstelling te beoordelen, kunnen ze de voedselinname registreren met de 'Eetmeter' van het Voedingscentrum voor 3 opeenvolgende dagen op 4 meetmomenten en kan een Fitbit gedurende 2 weken bij 4 meetmomenten dragen om fysieke activiteit en slaapduur en kwaliteit te beoordelen. Deze onderdelen zijn volledig optioneel om de belasting van de patiënt te minimaliseren, opname te ondersteunen en uitval te voorkomen. Het verzamelen van deze gegevens bij alle patiënten is ook te duur en niet nodig. Zelfs als slechts een klein deel van de patiënten bereid is om aan deze aanvullende onderdelen deel te nemen, levert dit een schat aan unieke gegevens op.

(Klinische) relevantie

WaTCh zal het beloop van fysieke en psychosociale uitkomsten onder schildklierkankerpatiënten inzichtelijk maken en helpen bij het beantwoorden van de vraag wie risico loopt op niet optimale fysieke en psychosociale uitkomsten, en waarom. Deze informatie kan worden gebruikt om patiënten te informeren over de gevolgen van (de behandeling van) schildklierkanker voor hun specifieke situatie. Weten wie het risico loopt op niet optimale fysieke en psychosociale uitkomsten is ook belangrijk, aangezien de meeste patiënten levenslange substitutietherapie nodig hebben die individueel moet worden aangepast. Inzicht in de onderliggende mechanismen en het identificeren van degenen die risico lopen op slechte resultaten, zou kunnen helpen om gepersonaliseerde behandeling en follow-up te verbeteren. Bovendien kan deze kennis worden gebruikt om de screening op fysieke en psychosociale problemen te verbeteren en om interventies te ontwikkelen om de uitkomsten te optimaliseren.

Translatie/ implementatie

De resultaten van WaTCh zullen worden gepubliceerd in internationale tijdschriften, voornamelijk op het gebied van geneeskunde, psycho-oncologie en cancer survivorship. Tevens worden de resultaten gepubliceerd in de (inter-)nationale nieuwsbrieven van IKNL en PROFILES en gedeeld op social media (Twitter, LinkedIn). Verder zullen de resultaten worden gepresenteerd op (inter-)nationale congressen (o.a. IPOS, MASCC, ECRS, ATA, Schildklier Organisatie Nederland en de Dutch Thyroid Cancer Group). Om een ​​solide basis te leggen voor de verspreiding van onze resultaten, zal de WaTCh stakeholdergroep actief betrokken worden tijdens het onderzoek. Tenslotte zullen alle gegevens die tijdens dit project worden verzameld vrij beschikbaar worden gesteld voor wetenschappelijk gebruik via de PROFILES registratie (www.profilesregistry.nl). Hierdoor wordt een breed publiek van (inter) nationale belanghebbenden bereikt, wat de verspreiding van resultaten zal vergemakkelijken en de impact van de bevindingen zal vergroten.