In de steigers: de landelijke Digitale Verwijsgids Oncologie

Leestijd: 3 min


De NVPO werkt momenteel samen met partners in het veld aan de ontwikkeling van de landelijke Digitale Verwijsgids Oncologie (DVO). De DVO is bedoeld om mensen met kanker, hun naasten en verwijzers – op enig moment na de diagnose – te helpen bij het vinden van deskundige en betrouwbare, ondersteunende behandeling en begeleiding. Het gaat daarbij om zorgaanbod zoals fysiotherapie, psychosociale zorg en diëtiek, op zowel landelijk als regionaal niveau.

 

Waarom een DVO?
Uit onderzoek blijkt dat het voor mensen met kanker niet altijd duidelijk is waar ondersteunende behandeling en begeleiding verkrijgbaar is. Een recente enquête van IKNL in het kader van de DVO bevestigt deze bevinding ook vanuit het perspectief van de zorgverlener. Bijna 90% van de 650 zorgverleners (incl. inloophuizen) gaf aan behoefte te hebben aan een overzicht van professionals die ondersteunende behandeling en begeleiding aanbieden voor mensen met kanker. Tot dusver ontbreekt een dergelijk overzicht. Er zijn wel een aantal zelfstandige initiatieven op dit terrein maar deze websites zijn vooral gericht op de regio en/of gebonden aan een bepaalde diagnose en behandeling. Hierdoor bestaan er op verschillende vlakken hiaten in de informatievoorziening of is juist sprake van onnodige overlap. Bovendien is niet altijd duidelijk óf en welke kwaliteitscriteria zijn gehanteerd en door wie deze bewaakt worden. Dit alles komt de overzichtelijkheid en betrouwbaarheid van de aangeboden informatie niet ten goede.

 

Samenwerking
In opdracht van de partnerraad van KankerNL (een initiatief van KWF Kankerbestrijding, de Levenmetkanker-beweging (voorheen NFK) en IKNL) is medio 2013 de werkgroep DVO in het leven geroepen. In deze werkgroep participeren: KWF Kankerbestrijding, Levenmetkanker-beweging, IKNL, VU/VUmc (onderzoeksgroep Samen leven met kanker, OncoKompas), Stichting OOK en de NVPO. Opdracht was te onderzoeken of het mogelijk is om (tezamen) een DVO te ontwikkelen en te onderhouden. De werkgroep is tot een gezamenlijke visie gekomen en heeft een projectplan opgesteld dat begin 2014 is goedgekeurd door de partnerraad van KankerNL:  ‘We zien het als gezamenlijke verantwoordelijkheid om de huidige versnippering tegen te gaan en een efficiencyslag te maken waardoor de DVO ook op structurele basis te beheren en te raadplegen is.’ IKNL zal daarbij formeel eigenaar worden van de DVO. Het project heeft een looptijd van een jaar. De verwachting is dat de DVO in de loop van 2015 beschikbaar is.

 

Rol NVPO Deskundigenbestand
In de DVO worden zorgverleners opgenomen die in de oncologie gespecialiseerd zijn. Om de kwaliteit en betrouwbaarheid hiervan te bewaken, zal de DVO samenwerken met relevante beroepsverenigingen, waaronder de NVPO. De oncologische kwaliteitscriteria worden bepaald door deze beroepsverenigingen; zij beoordelen welke zorgverleners hieraan voldoen en opgenomen kunnen worden in de DVO. Professionals uit het NVPO Deskundigenbestand (die daarvoor toestemming geven) zullen in de DVO worden opgenomen.

 

Integratie en ontsluiting DVO
Het is de bedoeling dat de huidige, zelfstandige websites van IKNL (www.kankerwiehelpt.nl en www.toekomstnakanker.nl) geïntegreerd worden in de DVO. De DVO zal ontsloten worden op verschillende platforms. In eerste instantie via de kanalen van de huidige partners: Kanker.nlOncoKompas  en OOK wijzer. In de toekomst zal de DVO ook beschikbaar zijn voor andere relevante partijen, zoals ziekenhuizen die hun medische behandelteams en patiënten een verwijsgids via hun eigen platform willen aanbieden.  Op deze manier putten alle partijen uit dezelfde betrouwbare bron met daarin deskundige zorgverleners. Dit zal de zorg voor de patiënt ten goede komen.

 

Informatie
Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met Trudy Kolman, projectleider DVO, TKolman@kanker.nl.