De zorg aangeboden door zorgprofessionals binnen de psychosociale oncologie is divers en wordt door meerdere partijen, zoals ziekenhuizen, Pycho-Oncologische Centra (POC’s) en zelfstandige therapeuten, aangeboden. 

Vindbaarheid zorgprofessionals

Deskundigenbestand NVPO

Zorgprofessionals binnen de psychosociale oncologie zijn vindbaar in het NVPO deskundigenbestand. Voor opname moeten professionals voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Lees er hier meer over.

Verwijsgids Kanker

Professionals opgenomen in het NVPO deskundigenbestand zijn ook zichtbaar in de Verwijsgids Kanker. Deze Verwijsgids beperkt zich echter niet alleen tot deze disciplines. Momenteel staan er meer dan 20 disciplines vermeld in de Verwijsgids Kanker en dit zal alleen maar toenemen.

Vindbaarheid zorgprogramma’s en onderzoek

Interventierapport

In de loop der jaren is er een uitgebreid palet aan Psychosociale oncologische zorg (PSOZ) ontstaan. Naast het reguliere behandelaanbod binnen de PSOZ, zijn er altijd ontwikkelingen gaande en worden er nieuwe Psychosociale oncologische interventies (verder PSO-interventies) ontwikkeld. De praktijk wijst uit dat het niet altijd eenvoudig is om te ontdekken wàt er nu waar en voor wie aangeboden wordt. In 2015 is daarom het rapport ‘Interventies in de psychosociale oncologische zorg: een eerste inventarisatie van ontwikkelingen’ opgesteld. Het overzicht van interventies geeft, in combinatie met de Kennishub, zicht op ontwikkelingen op het terrein van de PSOZ in Nederland. De NVPO is voornemens om een update van het interventierapport uit te brengen.  

Landelijke beschikbaarheid van evidence-based interventies

Momenteel is de NVPO in gezamenlijkheid met IKNL en andere belangrijke stakeholders betrokken bij het vormgeven van een infrastructuur dat de landelijke beschikbaarheid van evidence-based interventies zal bespoedigen. Hiervoor is door IKNL allereerst de Opschalingsgids opgesteld. De NVPO wil op meerdere manieren bijdragen (zie ook wetenschappelijk onderzoek) en er voor zorgen dat zorgprofessionals een actueel overzicht hebben van landelijk beschikbare evidence-based interventies die kunnen worden ingebed in het (lokale) zorgaanbod.