Opleiding voor geestelijk verzorgersPsychosociale oncologie voor geestelijk verzorgers

RINO GROEP

Geestelijk verzorgers zijn met regelmaat betrokken bij de begeleiding en ondersteuning van oncologie patiënten en hun naasten. Hun geestelijk welzijn interfereert met lichamelijke, psychische en sociale invloeden en met de ziekte. Voor de geestelijke verzorging in de oncologie is het essentieel inzicht te hebben in de lichamelijke, psychische en sociale effecten van kanker, van de behandeling en het soms jarenlang leven tussen hoop en vrees. Ook is deze kennis van groot belang voor het vervullen van een betekenisvolle rol in het multidisciplinaire team om de patiënt heen.

Doel

U leert het volgende:

 • Basiskennis oncologie en de fysieke gevolgen van kanker en behandelingen daarvan op de patiënt in alle fasen van het ziekteproces.
 • Hanteren van specifieke aspecten van geestelijke verzorging aan kankerpatiënten en hun systeem.
 • Kennis van psychosociale factoren en zingevingsvragen bij kanker in alle fasen van het ziekteproces.
 • Herkennen van psychopathologie en hanteren daarvan bij kankerpatiënten en hun systeem.
 • Positioneren van geestelijke verzorging in oncologische zorgverlening zowel in de eerste als in de tweede lijn: naar de patiënt en het systeem toe en in de samenwerking met andere zorgverleners.

Doelgroep

Geestelijk verzorgers werkzaam in instellingen of in de eerstelijn, die werken met kankerpatiënten en hun naasten. Selectiecriteria: opleiding op wo- of hbo-niveau in overeenstemming met de criteria die aansluiting geven bij de beroepsverenigingen VGVZ.

Inhoud

Bij deze basisscholing worden de onderwerpen aangereikt in de indeling acute, chronische en palliatief/terminale fase. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Kenmerken van de invalshoek van de geestelijk verzorger werkzaam met kankerpatiënten
 • Medische aspecten, effect daarvan op betekenisgeving en belevingswereld van de patiënt
 • Indeling in fasen in het ziekteproces: acuut, chronisch, palliatief en terminaal
 • Spirituele en psychosociale aspecten bij kanker in de verschillende fasen van het ziekteproces
 • Kanker in verschillende levensfasen
 • Specifieke positie van de kankerpatiënt en zijn/haar systeem
 • Begeleiding van allochtonen met kanker
 • Erfelijke factoren bij kanker

U dient vooraf literatuur te bestuderen, waarvoor u voorafgaand aan de cursus een literatuuropdracht krijgt.

Beoordeling en certificering

U ontvangt een certificaat indien u minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie en erkenning

De opleiding is in nauwe samenwerking met de NVPO tot stand gekomen en wordt door de NVPO erkend.

SKGV
De opleiding is erkend door de SKGV en telt voor 6 punten

Data en locatie

Op dit moment zijn er geen nieuwe data bekend.

Kosten

€ 775,- p.p. (incl. digitale leeromgeving en lunch)

Inschrijven

Inschrijven kan via www.rinogroep.nl/B2051

Contact

Voor vragen over de opleiding kunt u contact opnemen met de RINO-GROEP.