Opschaling evidence-based zorgHoe zorgen we ervoor dat evidence-based psychosociale innovaties daadwerkelijk in de klinische praktijk komen, ten goede van de kwaliteit van leven van mensen met en na kanker? Hiertoe heeft het IKNL de ‘Opschalingsgids psychosociale oncologie’ opgesteld. Deze gids is gericht op het bevorderen van succesvolle landelijke implementatie van evidence-based psychosociale innovaties.

Landelijke opschaling, waarbij de innovatie beschikbaar wordt gemaakt voor patiënten van Groningen tot Maastricht, blijft na afronding van de onderzoeksfase veelal uit. In de Opschalingsgids wordt een gezamenlijke denk- en werkwijze gepresenteerd waarbij tijdige aandacht voor dit opschalingsproces en de daarbij horende randvoorwaarden op het gebied van de organisatie van zorg centraal staan.

In het gehele opschalingsproces hebben we in gezamenlijkheid op te trekken. Hiertoe zullen professionals werkzaam binnen het onderzoek, de klinische praktijk en de organisatie van zorg tijdig aansluiting bij elkaar moeten vinden. Voor optimale opschaling is een goede landelijke infrastructuur nodig.

(bovenstaande informatie is afkomstig van https://iknl.nl/kanker-en-leven/zorgaanbod/opschalen-interventies).

Rol NVPO

De NVPO onderschrijft het belang van tijdige opschalingsactiviteiten en draagt bij door:

  1. Actueel overzicht van lopend en afgerond onderzoek en interventies (Kennishub) in de psychosociale en paramedische zorg te geven. Dit verhoogt het inzicht in hiaten op het gebied van onderzoek, zorg en beleid en stimuleert de impact en maatschappelijke relevante van (vervolg)onderzoek.  
  2. Op termijn  een overzicht te bieden en te verspreiden van landelijk beschikbare evidence-based interventies die kunnen worden ingebed in het (lokale) zorgaanbod.
  3. Tezamen met het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologie Zorg (LOPPSOZ) vast te stellen welke belemmeringen op het gebied van de organisatie van zorg (o.a. ontbreken van passende bekostigingstitels) spelen en daarop gezamenlijk actie te ondernemen (o.a. lobby-trajecten).