OncologiezorgnetwerkOm alle mensen die leven met en na kanker de juiste zorg voor de gevolgen van kanker te kunnen bieden, op de juiste plek en waar mogelijk dichtbij huis, is een goede samenwerking rond de patiënt tussen zorgverleners in de 0e, 1e, 2e en 3e lijn noodzakelijk. Oncologiezorgnetwerken vervullen hierin een belangrijke rol. Oncologiezorgnetwerken zijn lokale of regionale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden tussen paramedici en psychosociale zorgverleners betrokken bij de ondersteunende zorg voor mensen met of na kanker.  

Kwaliteitstoetsing 
Om de kwaliteit van oncologiezorgnetwerken te verbeteren en te borgen, kunnen oncologiezorgnetwerken hun kwaliteit laten toetsen. De toetsing vindt plaats aan de hand van de kwaliteitscriteria die door het Landelijke Overleg Paramedische en Psychosociale Zorg (LOPPSOZ) zijn opgesteld. De NVPO voert de toetsing uit namens LOPPSOZ. Aan de kwaliteitstoetsing zijn geen kosten verbonden. 

Kwaliteitscriteria 
LOPPSOZ hanteert de volgende kwaliteitscriteria:

 1. Het netwerk is multidisciplinair:
  • Minimaal 5 verschillende disciplines/beroepsgroepen.
  • Minimaal aanwezigheid van volgende disciplines: fysiotherapeut, psychosociale zorgverlener (psycholoog, maatschappelijk werker, psychosociaal therapeut of POH-GGZ) en diëtist.  
 2. Kwaliteitscriteria individuele leden netwerk:
  • Het oncologiezorgnetwerk streeft er naar dat minimaal 60% of meer van haar leden (van beroepsgroepen die vertegenwoordigd zijn in de Verwijsgids Kanker) opgenomen is in de Verwijsgids Kanker.  
  • Op de webpagina van het netwerk wordt zichtbaar gemaakt welke leden staan ingeschreven in de Verwijsgids Kanker.  
 3. Het netwerk heeft afspraken over de minimale deelname van een lid aan het netwerk. 
 4. Het netwerk heeft een visie/doelstelling op papier.   
 5. Het netwerk heeft geen winstoogmerk.    
 6. Het netwerken is lokaal/wijkgericht (niet provinciaal of landelijk).    
 7. Het netwerken heeft een (geactualiseerde) website. 
 8. Het netwerk heeft structurele contacten met het één of meerdere ziekenhuizen.
 9. Het netwerk heeft structurele contacten met huisarts(en).   
 10. Het netwerk heeft een aanspreekpunt voor patiënten en zorgverleners.   

Aanmelden voor kwaliteitstoetsing

Resultaten kwaliteitstoetsing oncologiezorgnetwerken 2023
Eén keer per jaar evalueert LOPPSOZ de kwaliteitscriteria op basis van de kwaliteitstoetsing. Bekijk de factsheet met de resultaten van de kwaliteitstoetsing van 2023.

Website ontwikkelen 
Indien het oncologiezorgnetwerk nog geen eigen website heeft of een nieuwe website wil maken, kan het oncologiezorgnetwerk gebruik maken van een format dat Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft ontwikkeld. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met IKNL via info@oncologiezorgnetwerken.nl.  

Opname in Verwijsgids Kanker 
Als de kwaliteitstoetsing van het oncologiezorgnetwerk is goedgekeurd, kan het oncologiezorgnetwerk opgenomen worden in de Verwijsgids Kanker. De Verwijsgids Kanker neemt alleen oncologiezorgnetwerken op die voldoen aan de kwaliteitscriteria oncologiezorgnetwerken van LOPPSOZ. 

Hertoetsing  
Eén keer per 3 jaar (vanaf het moment van goedkeuring kwaliteitstoetsing) vindt hertoetsing van de kwaliteitscriteria plaats. De procedure hiervan is als volgt: 

 • Zes maanden voor hertoetsing krijgt een oncologiezorgnetwerk een mail dat over 6 maanden de hertoetsing plaatsvindt. Op die manier kan het netwerk zich voorbereiden op de hertoetsing door middel van een zelfevaluatie. 
 • Na deze zes maanden ontvangt het oncologiezorgnetwerk een e-mail met de link naar het aanmeldformulier kwaliteitstoetsing oncologiezorgnetwerk om deze in te vullen en in te dienen.  
 • Bij niet voldoen aan de kwaliteitscriteria levert het oncologiezorgnetwerk een plan aan hoe ze gaat voldoen aan de kwaliteitscriteria. Zo nodig kan de NVPO hierbij ondersteunen. 
 • Mocht 1) het oncologiezorgnetwerk, ondanks ondersteuning door de NVPO, het niet lukken om aan de kwaliteitscriteria te voldoen of 2) het oncologiezorgnetwerk geen aanvraag voor hertoetsing indienen, wordt het oncologiezorgnetwerk verwijderd uit de Verwijsgids Kanker en komt het netwerk als startend netwerk te staan op oncologiezorgnetwerken.nl. Een oncologiezorgnetwerk kan ten alle tijden opnieuw een aanvraag voor kwaliteitstoetsing indienen. 

Bezwaar 
Uw aanmelding voor kwaliteitstoetsing oncologiezorgnetwerken wordt beoordeeld door de NVPO. U ontvangt bericht of uw verzoek is goedgekeurd of afgewezen. Tegen een besluit kan eenmalig bezwaar worden aangetekend. Een bezwaar kunt u sturen naar nvposecr@nvpo.nl ten name van het NVPO bestuur.