Algemeen

De beleidsdocumenten van de NVPO geven richting aan de ambities, doelen en activiteiten van de vereniging voor een omschreven periode. Daarnaast stelt de NVPO jaarlijks een werkplan op dat de vertaalslag maakt naar activiteiten van bestuur, werkgroepen en projectmedewerkers.

De NVPO zet zich in voor: 

  1. Tijdige aandacht voor de psychosociale en maatschappelijke gevolgen van kanker en/of de behandeling 
  2. Integrale zorg waarbij (para)medische en psychosociale zorg onlosmakelijk met elkaar samenhangen 
  3. Kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke psychosociale zorg  

De NVPO ondersteunt en initieert projecten m.b.t.  wetenschappelijk onderzoek, deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals en landelijke beleidsmatige aandachtsgebieden. Samenwerking tussen onderzoekers, zorgprofessionals en beleidsmakers staat hierin centraal.   

Organogram

Beleidsdocumenten

Het jaarplan en de begroting moeten tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden goedgekeurd. Tijdens deze vergadering doet het bestuur ook verslag van de resultaten van het voorgaande jaar: inhoudelijk en financieel.

Agenda ALV 2022 en verslag ALV 2021