Nieuw behandelprogramma voor geriatrische oncologische revalidatie

Leestijd: 3 min


Er is een nieuw revalidatieprogramma beschikbaar voor kwetsbare oudere patiënten die intensieve begeleiding nodig hebben na hun medische behandeling. Revalidatie volgens behandelprogramma wordt aangeboden door de verpleeghuizen Laurens in Rotterdam, Evean Oostergouw in Zaandam, Stichting Sint Jacob in Haarlem en Zuid-Kennemerland, RSZK in Veldhoven en Bladel en geriatrisch revalidatiecentrum GRMN in Driebergen en Soest. Er is een implementatiehandleiding voor zorginstellingen die dit zorgaanbod ook willen opzetten. Op 11 februari 2018 is een bijeenkomst voor zorginstellingen die het behandelprogramma geriatrische oncologische revalidatie ook willen opzetten.

Een werkgroep van knowledgebrokers, bestaande uit een multidisciplinaire afvaardiging uit de projectorganisaties en IKNL hebben het behandelprogramma opgesteld. Zij hebben dit programma ontwikkeld samen met IKNL en met instemming van Verenso, de wetenschappelijke en beroepsvereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde.

Aandacht voor kwetsbare patiënten
Het aantal ouderen dat leeft met kanker of de gevolgen daarvan stijgt de komende jaren. Door vergrijzing, verbeterde behandelmethoden en langdurig en intensief behandelen neemt het aantal kwetsbare (veelal oudere) patiënten met of na kanker toe. Deze groep patiënten ervaart vaak problemen op fysiek, psychisch en/of sociaal vlak en in het dagelijks functioneren. Aandacht voor deze kwetsbare (veelal oudere) patiënten is daarom van groot belang.

Het zorgaanbod van medisch specialistische revalidatiezorg bij oncologie is voor deze kwetsbare groep te belastend. De richtlijn Medisch specialistische revalidatie bij oncologie (revisie 2018, voorheen Richtlijn Oncologische revalidatie) is dus niet van toepassing. Aanvullend aan deze richtlijn zijn onlangs richtlijnmodules voor deze kwetsbare (veelal oudere) patiënten met kanker verschenen op www.oncoline.nl. Deze richtlijnmodules adviseren onder meer dat kwetsbare (veelal oudere) patiënten, die onvoldoende in staat zijn om tijdens of na de oncologische behandeling thuis te functioneren, de mogelijkheid hebben om, aansluitend aan ziekenhuisopname, intramuraal te revalideren in een zorginstelling voor Geriatrische Revalidatie Zorg.

Behandelprogramma
Geriatrische oncologische revalidatie valt onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde en is gericht op het verminderen van beperkingen van ouderen, zodat terugkeer naar de oorspronkelijke thuissituatie (thuis of verzorgingshuis) mogelijk is. Verwijzing vindt veelal plaats door de oncoloog of een andere specialist in het ziekenhuis waar de patiënt behandeld wordt, maar kan ook plaatsvinden via spoedeisende hulp of de huisarts.

Het multidisciplinaire behandelprogramma geeft het multidisciplinaire team handvatten voor signalering, verwijzing en intake. De modules beschrijven informatievoorziening, fysieke training, psychosociale en spirituele begeleiding, coaching, energieverdeling en voeding. Ook wordt ingegaan op de randvoorwaarden, samenwerking en multidisciplinair overleg. Om de multidisciplinaire zorg in het behandelprogramma af te stemmen is een zorgpad opgesteld.

Handleiding voor implementatie
Naast het behandelprogramma is ook een handleiding voor implementatie van geriatrische oncologische revalidatie geschreven door de werkgroep van knowledgebrokers. Het behandelprogramma en handleiding voor implementatie zijn hier te verkrijgen.

Bijeenkomst over implementatie behandelprogramma
Voor zorginstellingen die willen starten met geriatrische oncologische revalidatie of hun programma willen verbeteren, is op 11 februari 2018 een bijeenkomst over implementatie van het behandelprogramma. U krijgt informatie over het behandelprogramma en de richtlijnmodules Kwetsbare (veelal oudere) patiënten met kanker en een aantal organisaties delen hun ervaringen met het implementeren van geriatrische oncologische revalidatie. Verder wordt ingegaan op hoe u het behandelprogramma in uw eigen organisatie kunt implementeren. Naast eerder genoemde instellingen wordt deze bijeenkomst in samenwerking met Actiz en Vilans georganiseerd.

Informatie
• Heeft u vragen over geriatrische oncologische revalidatie of het behandelprogramma, kunt u contact opnemen met Saskia Lunter, projectmedewerker IKNL (s.lunter@iknl.nl).