A-CaRe2Move: Op weg naar oncologische revalidatie thuis

<-- Home Kennishub

Introductie

Kankerpatiënten ervaren vaak een toename van vermoeid­heid, een achteruitgang in fysiek functioneren en in kwa­liteit van leven door de ziekte of de behandeling. Mul­tidisciplinaire revalidatie heeft een positief effect heeft op bovengenoemde gezondheidsaspecten. Oncologische revalida tie vindt meestal plaats in een ziekenhuis of reva­lidatiecentrum, met direct contact tussen de patiënt en be­handelaar. Ondanks bewezen effectief, ervaren patiënten barrières met deze op de kliniek gegeven behandelingen, zoals vervoer en het combineren van dagelijkse taken met de behandeling. Daarnaast neemt in de komende jaren het aantal mensen dat in aanmerking komt voor een oncologisch revalidatieprogramma aanzienlijk toe, waardoor het niet meer mogelijk is iedereen intern te behandelen. Daarom het belangrijk deze revalidatieprogramma’s in andere vormen aan te bieden. Een veelbelovende ontwikkeling is de mogelijkheid om door middel van technologie de patiënt thuis te behandelen.

Doel studie

Het implementeren van een telerevalidatie service voor cancer survivors die een curatieve long­ of buikoperatie heb­ben ondergaan. Deze dienst maakt het mogelijk om oncologische revalidatie aan te bieden in de eigen thuissituatie van de patiënt. Hiertoe wordt door middel van ambulante meetinstrumenten (sensoren, dagboekjes etc.) de gezond­heidsstatus en uitvoer van de behandeling in de eigen thuissituatie gemonitored. Door middel van feedback (ge­automatiseerd en/of via de zorgprofessionals) wordt de patiënt gecoacht hoe hij zijn gezondheidsstatus verder kan verbeteren. Tevens krijgt de patiënt toegang tot een webportaal om oefeningen die door zijn behandelaar zijn voorge­schreven, te bekijken en uit te voeren.

Vraagstelling/ hypotheses


(Klinische) relevantie

De dienst ‘Telerevalidatie’ maakt het mogelijk om oncologische revalidatie aan te bieden in de eigen thuissituatie van de patiënt.

Translatie/ implementatie

Na een eerste evaluatie van de ontwikkelde telerevalidatie service is het doel de service te implementeren in 10 zie­kenhuizen.