Angst voor de terugkeer van de ziekte bij patiënten met hoofd- en halskanker: Een cross-sectionele studie naar prevalentie en samenhangende demografische, klinische, psychologische en gedragsmatige factoren

<-- Home Kennishub

Introductie

Ongeveer 20% van de patiënten met hoofd- en halskanker (HNC) krijgt binnen 5 jaar na diagnose te maken met een recidief. Angst voor terugkeer van kanker (fear of cancer recurrence, FCR) is het meest voorkomende onderwerp dat patiënten met HNC willen bespreken tijdens follow-up. Verschillende rapporten noemen FCR als belangrijk onderwerp voor overlevenden, maar er zijn re-latief weinig studies naar FCR bij HNC. Juist bij deze patiënten is het belangrijk om te onderzoeken, omdat psychiatrische morbi-diteit, roken en alcoholconsumptie relatief vaak voorkomen, en eerdere literatuur een relatie suggereert tussen roken en hogere FCR. Een hogere prevalentie van FCR lijkt ook terugval na stoppen met roken te voorspellen. Vanwege de mogelijke link tussen FCR en gezondheidsgedrag is het belangrijk om de prevalentie van FCR bij Nederlandse HNC patiënten vast te stellen, en een beter begrip te krijgen van de psychologische en gedragsmatige factoren die samenhangen met hoge FCR in deze patiëntpopulaties.

Doel studie

Doel is de prevalentie van FCR en comorbiditeit tussen hoge FCR en psychiatrische morbiditeit te beschrijven, en te bepalen welke demografische, klinische, psychologische, en gedragsmatige aspecten gerelateerd zijn aan FCR in een representatieve steekproef van recent gediagnosticeerde HNC patiënten. Deze studie wordt uitgevoerd in samenwerking met het Net-QUBIC Consortium en is ingebed in het KUBUS project, een multicenter prospectieve studie bij HNC patiënten om de relatie tussen kwaliteit van leven en het verloop van HNC vanaf de diagnose tot vijf jaar daarna te bestuderen. Deze cross-sectionele substudie is gebaseerd op de vroegtijdige vrijgave van baseline data uit het KUBUS project.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Wat is de prevalentie van angst voor terugkeer van kanker bij nieuw gediagnosticeerde Nederlandse patiënten met HCN? 2. Welke klinische, demografische, psychologische, gedragsmatige kenmerken hangen samen met hoge FCR? 3. Wat is de mate van overlap tussen hoge FCR en psychiatrische stoornissen (angststoornissen en depressie) in nieuw gediagnosticeerde Nederlandse patiënten met HCN?

(Klinische) relevantie

Er is weinig informatie beschikbaar over de prevalentie van FCR en welke factoren bijdragen aan hoge FCR bij nieuw gediagnosticeerde patiënten met hoofd-hals kanker en de relatie tussen angst voor terugkeer van de ziekte en psychi-atrische morbiditeit. Deze studie helpt deze lacune te vullen.

Translatie/ implementatie

Een beter begrip van de sociodemografische, klinische, psychologische, en gedragsmatige factoren die samenhangen met hoge FCR zal zorgverleners helpen om FCR beter te herkennen en identificeren, en mensen die hulp nodig hebben met FCR te verwijzen voor evidence-based behandelingen.