Cardiotoxiciteit en andere LAte effecten na Radiotherapie en ImmunochemoTherapie voor Non-Hodgkin lYmphoma (CLARITY)

<-- Home Kennishub

Cardiotoxiciteit en andere late effecten na behandeling voor agressief B-cel non-Hodgkin lymfoom.

Introductie

De levensverwachting van patiënten met een agressief B-cel non-Hodgkin lymfoom is sinds de toevoeging van Rituximab aan het doxorubicine-bevattende CHOP-chemotherapie regime sterk verbeterd. Momenteel is er betrekkelijk weinig bekend over de lange termijn cardiale veiligheid van R-CHOP. Cardiotoxiciteit ten gevolge van doxorubicine blootstelling, in de vorm van cardiomyopathie en hartfalen, is hoe dan ook een probleem in de klinische praktijk.

Doel studie

Primair: - Het gedetailleerd in kaart brengen van hart- en vaatziekten en risicofactoren hiervoor en het vergelijken van cardiale (functie)parameters, vasculaire functie)parameters en biomarkers tussen patiënten die tussen 2002 en 2012 zijn behandeld voor een agressief B-cel non-Hodgkin lymfoom onderling en met een niet behandelde controlegroep bestaande uit hun broers/zussen. - Evaluatie van de effecten van afzonderlijke behandelingsmodaliteiten (chemotherapeutica, immuuntherapie en radiotherapie) Secundair: - Het vaststellen van metabool syndroom als effect modifier van (sub)klinische hart- en vaatziekten. - De mate waarin biomarkers gerelateerd zijn aan beeldvorming van (sub)klinische cardiovasculaire ziekte. - Gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven en vermoeidheid

Vraagstelling/ hypotheses

Zie ook ‘doel’. - Welke (cardiovasculaire) late effecten bestaan er bij overlevenden van agressief B-cel NHL? - Hoe beïnvloeden deze effecten hun leven en overleving op hart- en vaatziekten? - Is er een (sub)groep te identificeren met verhoogd risico? - Welke consequenties bestaan er voor een groep met verhoogd risico m.b.t. o Screening? o Gepersonaliseerde nazorg en preventie?

Methode

Binnen een groot, reeds bestaand en goed-gedefinieerd cohort van non-Hodgkin lymfoom overlevenden zal een cross-sectionele studie worden uitgevoerd. Deelnemers zullen worden geselecteerd en uitgenodigd via hun (voormalig) behandelend arts voor een polikliniekbezoek. In totaal worden 350 patiënten die tussen 2002 en 2012 zijn behandeld voor een agressief B-cel non-Hodgkin lymfoom vergeleken met 175 broers/zussen van deze patiënten als niet-blootgestelde controlepopulatie

(Klinische) relevantie

Met dit project willen we bijdragen aan een lagere ziektelast en sterfte onder NHL overlevers. Het is belangrijk te weten welke NHL overlevers een verhoogd risico op behandelingsgerelateerde late effecten hebben voor gerichtere screeningsadviezen, medische interventies en uiteindelijk preventie. Het onderzoeken van (sub)klinische hart- en vaatschade, het hart- en vaatziekte risicoprofiel en stofwisselingsafwijkingen maakt vroegere identificatie van patiënten met een verhoogd risico op hartschade mogelijk.

Translatie/ implementatie

De resultaten van dit onderzoek zullen nazorg voor NHL overlevers in de BETER poliklinieken verbeteren. In 2009 werd het BETER-consortium opgericht (‘BETER’ staat voor: Betere zorg na hodgkinlymfoom: Evaluatie van en screening op lange-TermijnEffecten van chemotherapie en Radiotherapie), met als doel bij lymfoom-overlevers de morbiditeit en mortaliteit door langetermijneffecten te verminderen.