Chronische vermoeidheid en werkhervatting bij oncologische aandoeningen

<-- Home Kennishub

Introductie

Met betrekking tot arbeid kan vermoeidheid bij kankerpatiënten samengaan met ver­minderde productiviteit, een beperking in arbeidsduur en/of frequenter dan wel lan­ger durend verzuim. Patiënten die behandeld zijn voor kanker ervaren werkhervatting vaak als een weg terug naar het reguliere bestaan en hervinden hierdoor juist weer een zekere mate van controle. Om deze reden verdient de relatie tussen vermoeidheid en arbeidsgeschiktheid/werkhervatting bij kankerpatiënten aandacht. In het bijzonder bij kankerpatiënten die langdurig verzuimen en aanhoudende vermoeidheidsklachten rap­porteren. In het verleden zijn diverse prospectieve onderzoeken verricht naar dit onderwerp. De meeste studies beperken zich echter tot werkhervatting binnen twee jaar. Om deze reden is het zinvol prognostische factoren van vermoeidheid bij kankerpatiënten met langdurig verzuim te bestuderen, alsmede de relatie tussen vermoeidheid en werkher­vatting.

Doel studie

Het identificeren van prognostische factoren van vermoeidheid bij kankerpatiënten die langdurig verzuimen. Tevens wordt de relatie tussen vermoeidheid en werkhervatting onderzocht. Getracht wordt een prognostisch instrument (voor de verzekeringsarts) te ontwikkelen, waarmee een inschatting gemaakt kan worden van toekomstige mogelijk­heden bij kankerpatiënten.

Vraagstelling/ hypotheses

Primair: Welke factoren zijn voorspellers van vermoeidheid bij langdurig verzuimende kankerpatiënten? Secundair: Wat is de relatie tussen vermoeidheid en werkhervatting bij langdurig verzuimende kankerpatiënten? Welke factoren voorspellen de transitie van vermoeidheidsklachten bij langdurig verzuimende kankerpatiënten? Welke factoren zijn voorspellers van aan vermoeidheid gerelateerde functionele mogelijkheden/ beperkingen? Kan een instrument ontwikkeld worden voor de verzekeringsarts waarmee toekomstige functionele mogelijkhe­den bij kankerpatiënten voorspeld kunnen worden?

(Klinische) relevantie

Voor verzekeringsartsen kan de beoordeling van de belastbaarheid van kankerpatiënten, die aanhoudende vermoeid­heidsklachten rapporteren, moeilijk zijn. Onder aanname dat vermoeidheid invloed uitoefent op de mogelijkheden tot werkhervatting kan kennis van prognostische factoren van vermoeidheidsklachten de verzekeringsarts van dienst zijn bij de beoordeling van kankerpatiënten met langdurig verzuim. Indien geïdentificeerde factoren een bijdrage leveren aan een meer uniforme gevalsbehandeling zijn ook de patiënten hierbij gebaat.

Translatie/ implementatie