De mechanismen onderliggend aan psychologische behandelingen bij mensen met kanker

<-- Home Kennishub

Introductie

Ongeveer een kwart van de mensen met kanker ervaart gevoelens van depressie of angst. Een deel daarvan zoekt psychologische ondersteu­ning en begeleiding bij één van de psycho­oncologische centra (IPSO) in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat mensen met kanker zeer tevreden zijn over deze begeleiding en een vermindering in klachten ervaren. Het is echter niet duidelijk hoe deze effecten verklaard kunnen worden en of er bepaalde groepen mensen met kanker te onderscheiden zijn die een vergelijkbaar beloop in aanpassing en verbetering in functioneren laten zien.

Doel studie

Het doel van de studie is te onderzoeken welke factoren verklaren hoe psychologische behandelingen bij mensen met kanker werken. Specifiek zal onderzocht worden in hoeverre zelfregulatie/doel processen en percepties van persoon­lijke controle een rol spelen. Daarnaast wordt gekeken of er groepen mensen met kanker te onderscheiden zijn die een zelfde proces laten zien over de tijd heen.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Zijn er bepaalde groepen mensen met kanker te onderscheiden die een vergelijkbaar veranderingsproces laten zien in het beloop van psychische klachten over de tijd? 2. In hoeverre kunnen veranderingen in psychische klachten over de tijd verklaard worden door de mate van doelaanpassing en persoonlijke controle?

(Klinische) relevantie

Meer zicht op hoe en waarom psychologische behandelingen voor mensen met kanker werken kan de effectiviteit van deze behandelingen bevorderen. De inzichten kunnen door therapeuten worden gebruikt om aan mensen uit te leg­gen hoe een behandeling werkt en om de behandeling meer op deze factoren te richten.

Translatie/ implementatie