EXercise Intervention after Stem Cell Transplantation (EXIST): het effect van training bij patiënten met Multipel Myeloom of (Non)­Hodgkin­Lymfoom

<-- Home Kennishub

Introductie

Hoge dosis chemotherapie en autologe stamceltransplantatie (ASCT) hebben de vooruitzichten van patiënten met multipel myeloom en lym­feklierkanker sterk verbeterd. Op de lange termijn leidt deze intensieve behandeling vaak tot ernstige bijwerkingen. Een derde van de patiënten houdt ook jaren na de behandelingen last van ernstige vermoeidheids­klachten. Patiënten rapporteren een lagere kwaliteit van leven en een slechter fysiek functioneren dan leeftijdsgenoten. Eerdere studies von­den dat fysieke training tijdens of na een ASCT kan bijdragen aan ver­minderde vermoeidheid en betere fysieke fitheid en kwaliteit van leven. Deze onderzoeken waren echter van lage tot matige methodologische kwaliteit en economische evaluaties ontbreken. Voordat trainingsprogramma’s kunnen worden geïmplementeerd in de standaardbehandeling, is meer onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van deze programma’s noodzakelijk.

Doel studie

1. Het evalueren van de effectiviteit van een geïndividualiseerd hoogintensief trainingsprogramma in vergelijking tot de huidige standaardbehandeling met betrekking tot fitheid en vermoeidheid bij patiënten met multipel my­eloom of lymfoom na ASCT. 2. Het evalueren van de kosteneffectiviteit van dit programma.

Vraagstelling/ hypotheses

Bij patiënten met multipel myeloom of lymfeklierkanker leidt het volgen van een hoog intensief kracht en intervaltrai­ningsprogramma en standaard zorg in vergelijking tot standaard zorg alleen, tot: 1. verbeterde fitheid; 2. minder vermoeidheidsklachten; 3. minder angst en depressieklachten, meer fysieke activiteit en verbeterde kwaliteit van leven en 4. een eerdere terugkeer naar het werk. Hiernaast verwachten we dat het pro­gramma kosteneffectief is ten opzichte van de standaardzorg.

(Klinische) relevantie

Het verbeteren van fysieke fitheid en het verminderen van ernstige vermoeidheid kunnen een belangrijke verbetering van de kwaliteit van leven geven bij patiënten die een autologe SCT hebben ondergaan. Indien de resultaten van ons onderzoek dat ook daadwerkelijk laten zien, dan is het de bedoeling om deze vorm van revalidatie ook voor deze groep patiënten breed beschikbaar te maken.

Translatie/ implementatie

Bij bewezen (kosten)effectiviteit het trainingsprogramma voor deze groep patiënten breed beschikbaar maken.