Het beloop van depressie bij patiënten met hoofd-halskanker en de relatie met overleving

<-- Home Kennishub

Introductie

Symptomen van depressie en klinische depressie komen vaak voor bij patiënten met kanker. Bij patiënten met hoofd-hals-kanker heeft 20% last van symptomen van depressie, bij 15% is er sprake van een klinische depressie (Krebber et al., 2014). Eer-dere studies hebben een negatieve associatie gevonden tussen (symptomen van) depressie en overleving bij patiënten met kanker. Meer onderzoek is echter nodig naar deze associatie bij hoofd-halskanker patiënten en de verschillende factoren die hierbij een rol spelen. De vraagstelling van dit onderzoek is dan ook gebaseerd op de rationale dat inzicht in het beloop van depressie zoals gemeten met zowel de HADS als een diagnostische interview bij hoofd-halskanker patiënten beperkt is; dat meer inzicht nodig is in factoren die samenhangen met depressie en het beloop van depressie; en dat depressie samenhangt met overleving bij deze patiënten.

Doel studie

Het doel is om: inzicht te krijgen in het beloop van depressie bij hoofd-halskanker patiënten voorafgaand tot 2 jaar na behandeling; te onderzoeken welke persoonlijke, klinische, en kwaliteit van leven aspecten hiermee samenhan-gen; inzicht te krijgen in de associatie tussen depressie en overleving; en te onderzoeken of er een directe associatie is tussen depressie en survival of dat deze associatie wordt gemedieerd door andere factoren. Deze studie maakt gebruik van data van de NET-QUBIC studie, een landelijke multicenter cohort studie bij hoofd-halskanker patiënten. Meer informatie over NET-QUBIC is terug te vinden in deze jaarindex en op www.kubusproject.nl.

Vraagstelling/ hypotheses

De hypothese is dat verschillende sociaal-demografische (bijv. geslacht, leeftijd, huwelijkse staat) en klinische factoren (bijv. tumor stadium, sub-locatie en HPV status), kwaliteit van leven en disregulatie van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as) samenhangen met het beloop van depressie. Daarnaast is de verwachting dat depressie samen-hangt met overleving, en dat deze associatie wordt gemodereerd door persoonlijke kenmerken, klinische kenmerken en hoofd-halskankerspecifieke kwaliteit van leven, en wordt gemedieerd door leefstijl en ontstekingsfactoren.

(Klinische) relevantie

Dit project draagt bij aan het beter voorspellen van het beloop van depressie, de ontwikkeling van predictieve modellen en het verbeteren van de besluitvorming omtrent de behandeling van depressie. Inzicht in de samenhang tussen biobehavioral pathways en tumor progressie zal daarnaast bijdragen aan het verbeteren van op maat gemaakte zorg voor hoofd-halskankerpatiënten.

Translatie/ implementatie