Kwaliteit van leven na testiskanker

<-- Home Kennishub

Introductie

Zaadbalkanker is een vorm van kanker die jonge mannen (tussen de 15-45 jaar) treft. De huidige behandeling leidt tot genezing bij ongeveer 90%, zelfs als er sprake is van uitzaaiingen. Dit be­tekent dat deze mannen nog een heel leven voor zich hebben waarin eventuele fysieke en psychosociale gevolgen van de be­handeling op de korte en lange termijn een rol kunnen spelen. Gerichte en tijdige interventies kunnen mannen (en hun even­tuele partners) helpen hiermee om te gaan.

Doel studie

Het verkrijgen van inzicht in de verschillende aspecten die te maken hebben met de behandeling van testiskanker.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Is er sprake van patiënt en dokter ‘delay’ in de diagnose testiskanker? 2. Wat zijn de gevolgen van de behandeling van testiskanker op ‘body image’? 3. Wat zijn de gevolgen voor mannen en hun partners op het gebied van kwaliteit van leven en (het aangaan van) relaties? (prospectief en longitudinaal onderzoek)

(Klinische) relevantie

Inzicht in de mate van patiënt en dokter delay en kenmerken die daarmee samenhangen kunnen handvatten bieden voor de (landelijke) voorlichting over zelfonderzoek en waarschuwingssignalen. De resultaten over body image kun­nen helpen bij de voorlichting en besluitvorming over de chirurgische behandeling. Tenslotte kunnen de resultaten van het longitudinale onderzoek helpen mannen (en hun partners), die risico lopen op problemen met hun kwaliteit van leven en/of relatie, te identificeren zodat gepaste interventies aangeboden kunnen worden.

Translatie/ implementatie

Opname van de onderzoeksresultaten in de richtlijn.