Naar een gezond survivorship: de rol van Type D persoonlijkheid bij patiënten met dikke darm kanker

<-- Home Kennishub

Introductie

Survivor’ studies richten zich veelal op de impact van de diagnose en behandeling op de algemene kwaliteit van leven (KVL). Er is minder aandacht voor bredere aspecten zoals patiënt­gerapporteerde uitkomsten (PRO’s; bv. gezondheid gerelateerde KVL, late effec­ten, vermoeidheid, angst en depressie) en gebruik van de gezondheidszorg. Daarnaast is er ook behoefte aan meer zorg op maat voor overlevenden van kanker, rekening houdend met individuele verschillen in psychologisch functioneren. Op cardiovasculair gebied is Type D persoonlijkheid uitgegroeid tot een belangrijk onderzoeksgebied. Het wordt be­paald door de combinatie van twee persoonlijkheidskenmerken, de neiging om negatieve emoties te ervaren en zelf­expressie van deze emoties te remmen in de sociale interactie. Type D is een belangrijke voorspeller om cardiovasculaire patiënten te signaleren met een risico op nadelige PRO’s en een afname in zorggebruik. Voorlopige resultaten indiceren dat Type D overlevenden een slechtere gezondheidstoestand rapporteren i.v.m. niet­Type D overlevenden. Diepgaan­der onderzoek is nodig om de potentieel negatieve gevolgen van een Type D persoonlijkheid op de lange termijn te onderzoeken.

Doel studie

Onderzoeken in hoeverre door de patiënt gerapporteerde uitkomsten en zorggebruik verklaard kunnen worden door Type D persoonlijkheid. Daarbij wordt rekening gehouden met klinische kenmerken, zoals behandeling en comorbi­diteit.

Vraagstelling/ hypotheses

In hoeverre kunnen door de patiënt gerapporteerde uitkomsten (bijvoorbeeld kwaliteit van leven, vermoeidheid, im­pact van kanker, en depressie) en zorggebruik verklaard worden door Type D persoonlijkheid, waarbij rekening gehou­den wordt met klinische kenmerken.

(Klinische) relevantie

Dit project verschaft informatie die nu ontbreekt over door de patiënt gerapporteerde uitkomsten en zorggebruik, geassocieerd met Type D persoonlijkheid bij lange termijn survivors van dikke darm kanker. Met deze informatie kun­nen clinici deze patiënten informeren over late effecten. Tevens kan dit leiden tot de ontwikkeling en evaluatie van strategieën voor een meer individuele benadering en tailored long­term management.

Translatie/ implementatie