Prospectieve multicenter studie naar de follow-up van patiënten met een primair cutaan melanoom

<-- Home Kennishub

Introductie

De follow­up van melanoom patiënten is contro­versieel. Enerzijds spelen vroege detectie van reci­dieven en geruststellen van de patiënt een rol, an­derzijds wijst onderzoek uit dat patiënten meestal zelf hun recidief ontdekken. In tegenstelling tot het locoregionaal gemetastaseerd melanoom be­staat slechts zelden curatieve behandeling voor afstandsmetastasen. Momenteel bestaat er geen evidentie in de richtlijn voor de frequentie van de follow­up controles.

Doel studie

Het doel van deze studie is het onderzoeken van de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven, het bestaan van angst en bezorgdheid om kanker en de effectiviteit van het opsporen van recidieven in een experimenteel – en een conventioneel follow­up protocol.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Is er sprake van een verschil in angst en kwaliteit van leven tussen patiënten die gecontroleerd worden via het huidige follow­up schema en patiënten die gecontroleerd worden via het gereduceerde follow­up schema? 2. Is er een verschil in recidief detectie tussen beide groepen (bv. moment van detectie en wijze waarop detectie plaats- vindt)?

(Klinische) relevantie

De resultaten van dit onderzoek kunnen gevolgen hebben voor de follow­up frequentie en follow­up duur van het melanoom. Tevens wordt aandacht besteed aan zelfonderzoek.

Translatie/ implementatie

1. Als blijkt dat het gereduceerde follow­up schema tot niet meer angst of kwaliteit van leven problemen leidt en tot vergelijkbare recidief detectie dan kan met minder follow­up bezoeken volstaan worden. 2. Opname van de onderzoeksresultaten in de richtlijn Melanoom.