Psychische klachten en kwaliteit van leven na autologe of allogene stamceltransplantatie

<-- Home Kennishub

Introductie

Autologe of allogene stamceltransplantatie na hoge­dosis­chemotherapie is een stressvolle behandeling. Naast fy­sieke beperkingen ten gevolge van de ziekte en behandeling, ervaart een deel van de patiënten psychische klachten voor, tijdens en/of na stamceltransplantatie. Dit leidt tot een lagere kwaliteit van leven. Patiënten rapporteren met name depressieve symptomen (26­36% in het eerste jaar na autologe transplantatie) en angst (18% in de 100 dagen na transplantatie).

Doel studie

Dit onderzoek bestudeert de effectiviteit van een ‘stepped care’­interventie gericht op vermindering van psychische klachten en op verhoging van kwaliteit van leven. Aansluitend is er een aantal deelonderzoeken, welke zich richten op (a) de problemen en zorgbehoeften die ervaren worden door patiënten na stamceltransplantatie en (b) predictoren voor kwaliteit van leven na stamceltransplantatie.

Vraagstelling/ hypotheses

De studie is gericht op het vaststellen van de invloed van een stepped care­programma op psychologische distress en kwaliteit van leven bij patiënten met een hematologische maligniteit behandeld met autologe stamceltransplantatie. Primaire uitkomstmaten zijn angst­/depressieve symptomen (gemeten met de HADS) en fysieke rolfunctie als on­derdeel van kwaliteit van leven (gemeten met de EORTC­QLQ­C30). Verwacht wordt dat het stepped care programma angst­ en depressieve klachten zal verminderen en de kwaliteit van leven van patiënten zal verhogen.

(Klinische) relevantie

Follow­up zorg voor psychische klachten na behandeling met stamceltransplantatie is momenteel niet systematisch geregeld; emotionele steun, hulp bij het omgaan met problemen en verwijzing naar andere hulpverleners gebeuren gewoonlijk ad hoc. De interventie die in dit onderzoek onderzocht wordt, zal helpen om de follow­up zorg systemati­scher en vollediger vorm te geven. Centraal in het stepped care­programma staat het verhogen van het zelfmanage­ment van patiënten.

Translatie/ implementatie

Het stepped care­programma is ontwikkeld om in te passen op een zorgafdeling Hematologie. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek volgen implementatiedoelen.