Re-Employment for Cancer Patients and survivors (RE-CAP)

<-- Home Kennishub

Ondersteuning bij werkhervatting na een diagnose kanker is belangrijk, met name bij personen zonder arbeidscontract.’

Introductie

Uit onderzoek blijkt dat personen zonder arbeidscontract, die behandeld zijn voor kanker, meer en andere barrières in terugkeer naar het werk ervaren dan werknemers met een arbeidscontract, die behandeld zijn voor kanker. Daarom is aangepaste ondersteuning bij terugkeer naar het werk noodzakelijk. In dit onderzoek wordt een ondersteunend interventieprogramma aangeboden aan personen zonder arbeidscontract, die behandeld zijn voor kanker en be­geleid worden door UWV in het kader van de Ziektewet of WIA. Het interven­tieprogramma bevat een combinatie van herstel­ en re­integratiemiddelen, die op maat worden aangeboden. Bij elke deelnemer wordt gekeken welke combinatie van middelen het meest geschikt is om het proces van werkhervatting te starten of te bespoedigen. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met een gespecialiseerde partner op het gebied van werkhervatting bij kanker, en met job-hunting bureaus. De effecten van het programma bij de deelnemers worden vergeleken met een controlegroep die de gebruikelijke zorg en begeleiding ontvangt.

Doel studie

Vaststellen of het interventieprogramma, dat in de RE­CAP studie ontwikkeld is, effectief is in het bevorderen van (duurzame) werkhervatting en verhogen van de kwaliteit van leven bij personen zonder arbeidscontract, met de diag­nose kanker.

Vraagstelling/ hypotheses

Er is een statistisch significant verschil in (tijd tot) duurzame werkhervatting bij personen zonder arbeidscontract, met de diagnose kanker, die het op maat gemaakte programma volgen, ten opzichte van personen met de diagnose kanker, die de gebruikelijke zorg en begeleiding van UWV ontvangen.

(Klinische) relevantie

Indien het interventieprogramma effectief blijkt in het bevorderen van werkhervatting bij deze doelgroep, kan het een uitbreiding vormen op het huidige zorgaanbod in de verzekerings­ en bedrijfsgeneeskundige praktijk. Tevens kan dit programma, dat toegesneden is op de specifieke arbeidssituatie van een patiënt, leiden tot nieuwe behandel­ en re­integratie activiteiten. Bij deze activiteiten zou dan niet langer louter de diagnose als uitgangspunt gelden, maar tevens de huidige arbeids­ en participatiesituatie.

Translatie/ implementatie

Ten aanzien van translatie is het doel van het programma om het op landelijk niveau bij UWV te implementeren als een gebruikelijk en toegankelijk re­integratietraject voor cliënten van UWV die behandeld zijn voor kanker. Voorwaar­de hiervoor is dat het interventieprogramma succesvol is in het ondersteunen van werkhervatting bij deze doelgroep. Naast implementatie bij UWV, in het kader van de verzekeringsgeneeskundige praktijk en re­integratiebegeleiding, kan het programma ook geïmplementeerd worden in de bedrijfsgeneeskundige praktijk.