Richtlijn Aanpassingsstoornis bij kanker gereed en aangeboden aan minister Schippers

Leestijd: 3 min


Met genoegen laten wij u weten dat de richtlijn ‘Aanpassingsstoornis bij kanker’ gereed is. Vijftien juni jl. is deze aangeboden aan minister Schippers. Deze richtlijn is, in opdracht van de NVPO en met financiering van KWF Kankerbestrijding, in afstemming met de beroepsgroepen en patiënten tot stand gekomen. De procesbegeleiding werd verzorgd door het Trimbos Instituut en de richtlijnwerkgroep werd bevlogen en kundig geleid door dr. Tineke Vos.

richtlijn%20aanpassingsstoornis%20schippers%2015juni4%20%282%29

Minister Schippers ontvangt de richtlijn uit handen van dr. Tineke Vos (voorzitter richtlijnwerkgroep)

Samenwerking voor toegankelijke en betaalbare psychosociale zorg

De partijen vertegenwoordigd binnen het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologie (KWF kankerbestrijding, IKNL, NFK, NVPO, IPSO, V&VN Oncologie, PAZ/LVMP en stichting OOK) zetten zich sinds begin 2013 in gezamenlijkheid in voor toegankelijke en betaalbare psychosociale zorg als integraal onderdeel van kwalitatief hoogstaande oncologische zorg. Een grote drempel in de toegankelijkheid van de psychosociale zorg voor mensen met kanker was het schrappen van de aanpassingsstoornis als verzekerde aanspraak uit het basispakket per 1 januari 2012. Een belangrijk argument hiervoor was dat er geen duidelijkheid is over het beloop, de indicatie voor behandeling en de effectiviteit van de behandeling en het ontbreken van richtlijnen of standaarden. Hierdoor werd er veel aanspraak gemaakt op deze vergoeding. Alle betrokken beroepsgroepen bij deze zorg hebben derhalve in opdracht van de NVPO in samenwerking een richtlijn opgesteld ten behoeve van de preventie, diagnostiek en behandeling van een aanpassingsstoornis bij kanker. Deze afbakening van de doelgroep, gecombineerd met een behandelrichtlijn waarover brede overeenstemming is onder de beroepsgroepen, zorgt voor kwalitatief betere zorg die zinnig is en kosten bespaart.

Pilot ‘Aanpassingsstoornis’ in 2017

De NVPO en haar partners vertegenwoordigd binnen het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologie hebben bij minister Schippers gepleit voor heropname van de aanpassingsstoornis in het basispakket. Eventueel als pilot in 2017 vanuit de GGZ-DBC’s. In die periode kan nog meer inzicht worden verkregen over de omvang van de doelgroep en op welk moment ten tijde van het zorgtraject men deze zorg behoeft (ten tijde van het ziekenhuisgebonden traject of juist daarna). Hiermee kunnen de werkelijke kosten inzichtelijk worden gemaakt. Met deze pilot voor kankerpatiënten kan meteen ervaring op worden gedaan die relevant is voor andere ernstige somatische aandoeningen, zodat uitbreiding van de pilot meteen kan worden verkend. De minister heeft 16 juni jl.

tijdens het Algemeen Overleg Pakketdiscussie de Tweede Kamer toegezegd om voor de begroting terug te komen op dit voorstel. Zij erkent dat de zorg niet op alle fronten goed is geregeld en dat er ook gekeken moet worden naar de financiering van de zorg voor de groep patiënten die pas na het ziekenhuistraject behoefte krijgt aan psychosociale zorg. Een groep die nu nog tussen wal en schip valt. Wij zijn blij met deze erkenning en werken graag met de minister en partijen in het veld verder aan een mogelijke uitvoering van de voorgestelde pilot.

Door het opstellen van de richtlijn aanpassingsstoornis is een belangrijke volgende stap gemaakt in het borgen van psychosociale zorg als integraal onderdeel van de zorg aan mensen met kanker. De NVPO zal zich samen met haar partners blijven inzetten voor de toegankelijkheid van de psychosociale zorg, totdat deze in alle fasen van de ziekte toegankelijk is en wordt betaald.

U kunt de richtlijn digitaal inzien en downloaden via http://www.ggzrichtlijnen.nl en daarnaast komt de richtlijn binnen afzienbare tijd tevens beschikbaar via www.oncoline.nl