Samen aan zet voor toekomstbestendige psychosociale oncologische zorg

Samen aan zet voor toekomstbestendige psychosociale oncologische zorg

Samen aan zet

Psychologische zorg en psychosociale ondersteuning voor mensen met kanker (samenvattend psychosociale oncologische zorg; PSOZ) zijn volop in beweging. Op dit moment is PSOZ onvoldoende gewaarborgd in de zorg en staat de financiering onder druk. De sector PSOZ voelt zich verantwoordelijk hier iets aan te doen en heeft zich daartoe begin 2013 verenigd binnen het ‘Landelijk Overleg Psychosociale Oncologie’ (KWF Kankerbestrijding, de Patiëntenbeweging Levenmetkanker (voorheen NFK), IKNL, NVPO, IPSO, Stichting OOK en sinds zomer 2014 tevens de V&VN Oncologie en PAZ/LVMP).

Landelijk overleg psychosociale zorg

Het Landelijk Overleg PSO zet zich in voor realisatie en borging van tijdige, (kosten)effectieve en toekomstbestendige PSOZ als integraal onderdeel van de oncologische keten. In gezamenlijkheid is de visie voor psychosociale oncologische zorg op maat’ uitgewerkt. Hoe is de PSOZ ingericht, waar willen we naartoe, hoe pakken we dit aan en wat hebben we hiervoor nodig?

Expert meeting

Op 14 april jl. is het visiestuk gepresenteerd en bediscussieerd met de partners binnen de zorgsector, waaronder zorgverzekeraars en relevante overheidspartijen (Zorginstituut Nederland, Inspectie van de Gezondheidszorg, Nederlandse Zorgautoriteiten, Raad van Ziekenhuizen, DBC Onderhoud) en wetenschappelijke beroepsverenigingen. De aanwezige partijen hebben tijdens de expertmeeting erkenning uitgesproken voor de visie en het belang van PSOZ en zij herkenden de geschetste knelpunten. De bijeenkomst resulteerde in concrete suggesties waar wij binnen het Landelijk Overleg PSO verder mee aan de slag zullen gaan.

In actie!

Na prioritering van de gedane suggesties komt het Landelijk Overleg PSO tot de conclusie dat de volgende drie taken op korte termijn dienen te worden uitgevoerd (Klik op ieder onderwerp voor een nadere toelichting):

Door het huidige financieringsstelsel van de GGZ is niet alle noodzakelijk en effectief gebleken zorg voor kankerpatiënten voldoende bereikbaar. Pijnlijk voor mensen met kanker is dat veel bij hen voorkomende problemen, veroorzaakt door de ziekte kanker en/of behandeling hiervan, zoals aanpassingsstoornis, relatieproblematiek, seksuele problemen en werk gerelateerde problematiek (weliswaar allemaal opgenomen binnen de DSM-IV als stoornissen) uit bezuinigingsoverwegingen niet langer als diagnose onder de verzekerde zorg vallen. Het schrappen van de diagnose aanpassingsstoornis uit het verzekerde pakket sluit een grote groep kankerpatiënten uit van gepaste en adequate zorg. De samenwerkende partners binnen het Landelijk Overleg PSO pleiten voor opname van de aanpassingsstoornis in het verzekerde basispakket voor zover deze gerelateerd is aan (de behandeling van) een oncologische aandoening. Ten behoeve hiervan geven Zorginstituut Nederland en Minister Schippers aan dat er op korte termijn een richtlijn voor aanpassingsstoornissen dient te komen. De richtlijn is bedoeld voor de diagnostiek en behandeling van mensen met kanker met een aanpassingsstoornis. De sector zal zich hardmaken voor de realisatie van deze richtlijn.

Naast de realisatie van een richtlijn ‘Aanpassingsstoornis bij kanker’ is het van belang dat de reeds bestaande regelingen en afspraken op het gebied van de PSOZ worden gehandhaafd. Dit is zeker nog geen vanzelfsprekendheid. Om naleving van gemaakte afspraken te realiseren is het zaak allereerst een overzichtsrapport te maken van bestaande aanbevelingen, afspraken en geformuleerde normen op het gebied van de PSOZ voor mensen met kanker. Het betreft aanbevelingen die zijn opgenomen in (tumor specifieke) richtlijnen en afspraken en regelingen uit beleidsrapporten (zoals bijvoorbeeld, NHG-standpunt ‘Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk’ (2014), IGZ-rapport ‘Zorgketen voor kankerpatiënt moet verbeteren’ (2009),Gezondheidsraad-rapport ‘Nacontrole in de oncologie’(2007), Veldagenda ‘Kankerzorg maakt zich op voor de toekomst’ NFU e.a. (2014), Zorgstandaard Kanker (2014), Soncos normeringsrapport II (2014) en de Zorgmodule Palliatieve Zorg (2013)). Daarnaast dient dit rapport tevens duidelijk te maken in hoeverre deze afspraken worden nageleefd. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport geven handvaten voor verbeteracties en zullen bijdragen aan de handhaving van regelingen door toezichthoudende instanties en zorginkoop conform richtlijnen door zorgverzekeraars.

Het is van belang dat de patiënt de juiste zorg krijgt die hij nodig heeft, nu, alsmede in de nabije en verdere toekomst. Hierbij is het zaak rekening te houden met de ontwikkelingen binnen de (GGZ) zorg, waaronder de verschuiving van de basiszorg op het gebied van de PSOZ naar de huisartsenpraktijk, alsmede met het stijgend aantal mensen met kanker de komende jaren (ca. 3% per jaar). Naar schatting heeft ongeveer 30% van de mensen met kanker behoefte aan PSOZ bij het verwerken van de ziekte en de behandeling1. Om de PSOZ toegankelijk en betaalbaar te houden is het voor de sector PSOZ van belang te anticiperen op een stijgende groep patiënten die behoefte heeft aan en aanspraak zal willen maken op PSOZ (toename van ca. 900 mensen per jaar en verder toenemend met stijgende incidentie). Om hier adequaat op te kunnen anticiperen is het van belang gedegen inzicht te krijgen in de huidige capaciteit van de professionele psychosociale hulpverlening in Nederland, zowel intra- als extramuraal. Hiertoe willen wij een onderzoek uitvoeren dat zal resulteren in een rapport dat inzicht geeft in de huidige capaciteit van professionele psychosociale hulpverlening in Nederland en de wijze waarop deze zorg momenteel wordt gefinancierd. Aan de hand van dit rapport kan als sector worden geanticipeerd op wat er in de (nabije) toekomst nodig is (waar zitten de witte vlekken en overlap) en daarnaast geldt dit rapport tevens als een van de benodigde bouwstenen om te komen tot toegankelijke en betaalbare PSOZ. Als sector willen we voorkomen dat er ongelijkheid ontstaat in de toegankelijkheid van de PSOZ in Nederland, bijvoorbeeld dat er in de randstad eerder en directer toegang is tot PSOZ dan in de rest van Nederland.

Hoe verder?

In samenwerking en afstemming met de partners binnen het Landelijk Overleg PSO heeft de NVPO daartoe een projectvoorstel opgesteld ten behoeve van het verkrijgen van financiering om bovenstaande geprioriteerde acties op korte termijn te kunnen realiseren.

Wij houden u graag op de hoogte omtrent de verdere ontwikkelingen.

Lid worden?

Indien u lid wilt worden van de NVPO, dan kunt u zich hier inschrijven

INSCHRIJVEN