Begrijpen en overkomen van patiënt-gerelateerde barrières in het opnemen van psychologische zorg bij kankerpatiënten met depressieve klachten

<-- Home Kennishub

Introductie

Uit onderzoek blijkt dat 25% van de kankerpatiënten last heeft van depressieve klachten. Het is belangrijk om deze klachten te behandelen omdat onbehandelde klachten kunnen zorgen voor een lagere kwaliteit van leven, verminderde therapietrouw en meer zorggebruik. Ondanks dat er effectieve hulp beschikbaar is, geeft 75% van de kankerpatiënten met depressieve klachten aan geen behoefte aan hulp te hebben. Het is nog onbekend in hoeverre dit een bewuste, geïnformeerde beslissing is of dat dit deels gebaseerd is op inaccurate opvattingen over depressie en de behandeling hiervan. Dit onderzoek richt zich daarom op de vraag waarom zoveel kankerpatiënten met depressieve klachten aangeven geen behoefte aan hulp te hebben.

Doel studie

Het hoofddoel van deze studie is te onderzoeken waarom zoveel kankerpatiënten met depressieve klachten aangeven geen behoefte te hebben aan hulp voor hun klachten. Deze kennis is nodig om specifiekere behandeladviezen te kunnen geven, specifiekere campagnes in te kunnen zetten om zorg te krijgen bij mensen die het nodig hebben, beter in te kunnen schatten of mensen met klachten meer gestimuleerd moeten worden tot het zoeken van hulp en betere voorlichtingscampagnes te kunnen ontwikkelen. Hiermee kan uiteindelijk de kwaliteit van leven van kankerpatiënten met depressieve klachten gewaarborgd worden.

Vraagstelling/ hypotheses

(1) Wat zijn de belangrijkste symptomen van depressie bij kankerpatiënten en hoe hangen deze symptomen met elkaar samen? (2) Wat zijn redenen waarom depressieve kankerpatiënten (geen) hulp willen? (3) Ervaren patiënten zonder behoefte aan hulp een vermindering in klachten over tijd?

(Klinische) relevantie

Dit onderzoek levert meer kennis over hoe kankerpatiënten met depressieve klachten aankijken tegen hun klachten, wat hun behoeften zijn en hoe ze zorg het liefst aangeboden zouden krijgen. Door deze kennis kan gezorgd worden dat de zorg beter aansluit op hun behoeften en kunnen eventuele voorlichtingscampagnes beter toegespitst worden op aandachtsgebieden die belangrijk zijn voor de patiënten. Hiermee kan het aandeel kankerpatiënten dat hulp weigert voor hun depressie wellicht teruggedrongen worden.

Translatie/ implementatie

Aan het eind van het project worden twee focusgroepen opgezet met kankerpatiënten en professionals die werkzaam zijn met kankerpatiënten waarin de resultaten en implicaties voor de praktijk en toekomstig onderzoek besproken zullen worden. Hiermee kunnen richtlijnen opgesteld worden en kan de depressie screening van kankerpatiënten verbeterd worden.