Onco-CommunicAging I (OCA-I): How to effectively tailor communication to older cancer patients?

<-- Home Kennishub

‘Het is van groot belang effectieve strategieën te ontwikkelen om de communicatie tussen zorgverleners en oudere patiënten te optimaliseren.’

Introductie

In deze studie staat effectieve communicatie met oudere patiënten met kanker centraal. Voor de verwerking van informatie is het belangrijk ouderen met kanker informatie op ver­schillende manieren aan te bieden. In dit project wordt onderzocht hoe online informatie het best gepresenteerd kan worden aan oudere patiënten met kanker. Tot op heden is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar hoe de informatie op een website het beste aangebo­den kan worden aan oudere patiënten, en wat het effect van de manier van presenteren is op de tevredenheid met de website en het onthouden van informatie. Aan de hand van de verkregen inzichten kan effectieve online informatie ontwikkeld worden voor oudere patiënten met kanker.

Doel studie

Het doel van deze studie is inzicht te krijgen in het effect van het toevoegen van diverse soorten illustraties en video’s aan een website op de tevredenheid met de website en het onthouden van informatie door ouderen. Deze informatie zal uiteindelijk gebruikt worden om een website te ontwikkelen ter aanvulling op de interpersoonlijke communicatie tijdens het consult (zie OCA­4).

Vraagstelling/ hypotheses

Wat is het effect van het gebruik van verschillende type illustraties en video’s op een website op de tevredenheid met de website en het onthouden van informatie en welke rol spelen leeftijdsgerelateerde verschillen hierbij?

(Klinische) relevantie

Het testen van online patiënteninformatie voor ouderen met kanker levert een bijdrage aan effectieve patiëntedu­catie en biedt handvatten aan zorgverleners en ziekenhuizen voor het verbeteren van de communicatie met en de voorlichting aan oudere patiënten met kanker.

Translatie/ implementatie

Aan de hand van een reeks studies wordt momenteel de visueel op maat gemaakte website ontworpen. Deze website zal vanaf volgend jaar (2015) aangeboden worden aan colorectale patiënten op de GIOCA poli van het AMC als onderdeel van een gerelateerd project (zie OCA­4). In dit project wordt middels een randomized controlled trial (RCT) de effectiviteit van het aanbieden van de website worden getoetst.