Ouderen met kanker: ervaringen met ziekte en zorg

<-- Home Kennishub

De beperkte kennis over ouderen met kanker zorgt ervoor dat we niet weten of de huidige zorg voor deze ouderen adequaat is. Het is van belang om de wensen en behoeften van oudere mensen met kanker te (h)erkennen om hen zo de benodigde medische en psychosociale zorg te kunnen bieden.

Introductie

Onderzoek naar de ervaringen van mensen met kanker richt zich voornamelijk op jongere patiënten of maakt geen onderscheid naar leeftijd. Hierdoor is er weinig bekend over de ervaringen van mensen van 70 jaar en ouder met kanker en de effectiviteit van psychosociale interventies. Dit heeft gevolgen voor hun behandeling. Medisch gezien zij kwetsbaarder vanwege afnemende fysieke en cognitieve vermogens en comorbiditeit, wat mogelijk zijn doorwerking heeft op psychologisch en sociaal functioneren. De vraag is in hoeverre de behandeling en de psychosociale zorg beter afgestemd kunnen worden op ouderen met kanker. Inzicht in hun ervaringen en meningen is hierbij essentieel.

Doel studie

Het doel van deze studie is enerzijds het in kaart brengen van de ervaringen van mensen van 70 jaar en ouder met het hebben van kanker en de zorg die zij ontvangen van professionals en vanuit hun eigen omgeving. Anderzijds wordt onderzocht of ouderen bij wie de huidige zorg niet goed aansluit of aan dreigt te sluiten in een vroeg stadium (voor aanvang behandeling) kunnen worden herkend. Uiteindelijk zal dit onderzoek handvatten kunnen bieden aan verpleegkundigen en andere zorgprofessionals ten behoeve van toenemende zorg op maat voor oudere mensen met kanker.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Wat zijn de ervaringen van mensen van 70 jaar en ouder met het hebben van kanker en de zorg die zij ontvangen? 1. Welke persoonsgebonden factoren zijn een aanwijzing voor mogelijk wenselijke extra (psychosociale) ondersteuning aan oudere mensen met kanker?

(Klinische) relevantie

Meer kennis over de ervaringen van oudere mensen met kanker kan leiden tot beter passende zorg en ondersteuning aan die mensen die het nodig hebben.

Translatie/ implementatie

Na afloop van het onderzoek zullen adviezen worden gegeven aan, in eerste instantie, het Isala ziekenhuis ten behoeve van de ondersteuning van oudere patiënten met kanker. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zal het project verder worden voortgezet in de vorm van een pilot waarbij ouderen met kanker extra psychosociale zorg krijgen aangeboden.