Patientvoice

<-- Home Kennishub

Goede voorbereiding die aansluit op de wensen en behoeften van de patiënten aan steun en informatie, kan patiënten sterken in het omgaan met hun ziekte en de daaraan gerelateerde zorg.

Introductie

Ruim 40% van alle kankerpatiënten in Nederland is ouder dan 70 jaar. De behandeling voor kanker vraagt bij oudere patiënten om extra aandacht vanwege veelvoorkomende, bijkomende proble­men (o.a. gehoor, geheugen, co­morbiditeit) die de behandeling en de communicatie daaromtrent kunnen complice­ren. Daarnaast uiten oudere patiënten hun wensen en behoeften minder duidelijk, waardoor vragen mogelijk onbe­antwoord blijven en aandacht en zorg minder persoonsgericht verlopen. Om hen te steunen, is goede communicatie en een goede voorbereiding op een ingrijpende behandeling zoals chemotherapie essentieel. Met behulp van simpele, effectieve tools zoals een question prompt list is het mogelijk om de communicatie beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de patiënt.

Doel studie

Een patiëntgerichte online tool ontwikkelen – PatientVOICE – die oudere patiënten (65+) ondersteunt in en voorbereidt op de verpleegkundige voorlichting over chemotherapie, zodat zij worden gesterkt in het omgaan met de behandeling en eventuele bijwerkingen. PatientVOICE zorgt ervoor dat oudere patiënten meer informatie onthouden en meer participeren in het gesprek, om hen zo meer regie te geven over hun ziekte en daaraan gerelateerde zorg.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Wat is het effect van PatientVOICE op het zelf­gepercipieerd vertrouwen van patiënten in de interactie met verpleeg­kundigen? 2. Uiten patiënten hun emotionele­ en informatie behoeften meer? 3. Heeft PatientVOICE invloed op de patiënt­gespreksparticipatie (omvang van de gespreksdeelname, genomen initiatief, aantal gestelde vragen), de persoons­gerichtheid van de communicatie (generieke of patiënt­specifieke informatie) en de inhoud (dat wat over chemothe­rapie wordt verteld)? 4. Wat is het effect van PatientVOICE op de mate waarin patiënten informatie herinneren?

(Klinische) relevantie

Nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals online interventies of educatie, gaan een steeds grotere rol spelen in de gezondheidszorg, temeer omdat online hulpmiddelen het mogelijk maken om informatie te personaliseren, ’op maat te maken’. De wetenschappelijke kennis die met dit project wordt verkregen, zal bijdragen aan het verbeteren van de communicatie tussen (oncologische) zorgverleners en patiënten, en de kwaliteit van leven en zelfzorg van patiënten verhogen.

Translatie/ implementatie

Aan het eind van het project zal PatientVOICE toegankelijk zijn voor deelnemende, alsmede voor belangstellende, zie­kenhuizen in Nederland. Voorafgaand aan de implementatie zullen de onderzoeksresultaten worden geanalyseerd en wanneer daar aanleiding voor is zal de inhoud en/of vorm van PatientVOICE nogmaals worden aangepast. Met behulp van te programmeren algoritmes en doeltreffende vormgeving, zal PatientVOICE op eenvoudige wijze kunnen wor­den aangepast op ziekenhuis­specifieke kenmerken (o.a. lay­out, behandeling, praktische zaken) en zodoende breed toegankelijk worden gemaakt.