Relatietherapie voor overlevenden van kanker: een prospectieve, gerandomiseerde gecontroleerde studie

<-- Home Kennishub

Introductie

Darmkanker, borstkanker en prostaatkanker zijn drie veel voor-komende vormen van kanker in Nederland. De confrontatie met deze levensbedreigende ziekte en de mogelijk resterende licha-melijke en emotionele problemen, kunnen relatieproblemen tot gevolg hebben. Verslechterd relationeel functioneren kan ook een negatief effect hebben op intimiteit en wederzijds emoti-onele steun, seksueel functioneren en tevredenheid en gezond-heidsgerelateerde kwaliteit van leven. Emotionally Focused Cou-ple Therapy (EFCT) is een vorm van relatietherapie gebaseerd op de hechtingstheorie en richt zich op emotie, verbinding en het verbeteren van communicatie binnen de relatie. Deze therapievorm is zeer effectief gebleken in de algemene popula-tie. De therapie wordt aangevuld met Online Digital Assistance (ODA). De ODA bestaat uit een smartphone app die ad-viezen geeft op basis van de behoeften van de persoon op dat moment en de fase van de therapie. Bij relatieproblemen kan ODA van bijzonder belang zijn omdat deze in de privésituatie wordt aangeboden; juist daar dienen de beoogde gedragsveranderingen plaats te vinden.

Doel studie

De studie onderzoekt de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van EFCT aangevuld met ODA bij paren waarvan een van de partners darmkanker, borstkanker of prostaatkanker heeft gehad, in vergelijking met een wachtlijst-controlegroep. Het primaire doel van de studie is inzicht krijgen in korte- en langetermijneffecten van de EFCT-ODA therapie op pro-bleemoplossend vermogen in de relatie en tevredenheid met de relatie. Het secundaire doel is inzicht krijgen in korte- en langetermijneffecten van de EFCT-ODA therapie op de mate van intimiteit die wordt ervaren, seksueel functioneren en tevredenheid, seksuele communicatie, lichaamsbeeld, psychische stress en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. De kosteneffectiviteit van EFCT-ODA interventie wordt ook geëvalueerd.

Vraagstelling/ hypotheses

De hypotheses zijn: dat de groep die EFCT-ODA heeft ontvangen groter probleemoplossend vermogen in de relatie laat zien en meer tevreden is over de relatie vergeleken met de controlegroep, op zowel korte als lange termijn, dat het seksueel functioneren, ervaren intimiteit, lichaamsbeeld, psychisch welzijn en de gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven meer verbeteren ten opzichte van de controlegroep, dat de EFCT-ODA interventie kosten-effectief blijkt.

(Klinische) relevantie

De effectiviteit van EFCT is bewezen in de algemene populatie met relatieproblemen, maar nog niet eerder in paren met relatieproblemen waarvan een van de partners kanker heeft gehad. Relatieproblemen zijn een vaak voorkomende complicatie bij kanker en de behandeling hiervan, en een groot deel van de mensen die darmkanker hebben gehad ervaren seksuele problemen. Als deze interventie (kosten)effectief blijkt, zal EFCT aangevuld met ODA een belangrijke toevoeging zijn voor de reguliere zorg voor koppels met relatie- en seksuele problemen na de behandeling van kanker.

Translatie/ implementatie