SPIR-VONC: Steun & Inspiratie door Verpleegkundigen in de Curatieve Oncologie

<-- Home Kennishub

Introductie

In het eerste decennium van de 21e eeuw is het aantal nieuwe pati­enten met kanker toegenomen tot bijna 100.000 per jaar. De over­levingskans van mensen met kanker varieert sterk per soort kanker en is onder andere afhankelijk van het stadium waarin de ziekte is vastgesteld. Ruwweg geneest ongeveer de helft van alle kankerpa­tiënten. Verpleegkundigen zijn belangrijk voor mensen met kanker. Zij verlenen zorg, verrichten verpleegtechnische handelingen en be­geleiden patiënten en hun naasten. De houding, aandacht en zorg waardoor de patiënt zich gezien voelt, waarbij aandacht is voor le­vensvragen, en waarbij (her)vinden van balans, veerkracht en inspiratie belangrijk zijn, wordt wel spirituele zorg ge­noemd. In hoeverre dit verleend wordt door verpleegkundigen en van belang wordt geacht voor en door mensen met kanker die in opzet curatief behandeld worden is vanuit het oogpunt van de kwaliteit van de kankerzorg van groot belang.

Doel studie

In dit onderzoek wordt de kwantiteit en de kwaliteit van spirituele zorg in de curatieve oncologie vanuit zowel pati­enten­ als verpleegkundigenperspectief in kaart gebracht. Hiermee wordt inzicht verkregen in de spirituele steun­/inspiratiebronnen die belangrijk zijn voor mensen met kanker bij het omgaan met hun ziekte. Daarnaast krijgen we inzicht in de spirituele zorg die verpleegkundigen verlenen aan mensen met kanker en hoe zij deze hulp en ondersteu­ning ervaren. Voelen zij zich bijvoorbeeld voldoende toegerust, zijn er omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de geleverde zorg, zoals bijvoorbeeld de eigen levenshouding en ervaringen, beleid, afdelingscultuur of betrokkenheid van andere professionals?

Vraagstelling/ hypotheses

1. Hoeveel en welke aandacht besteden verpleegkundigen aan spirituele zorg voor kankerpatiënten die in opzet cu­ratief worden behandeld? 2. Bepleiten patiënten en verpleegkundigen verbeteringen in de spirituele zorg in de curatieve oncologie? 3. Welke kenmerken van patiënten zijn gerelateerd aan het ontvangen van spirituele zorg door een verpleegkundige en met de wens van patiënten meer spirituele zorg te ontvangen? 4. Welke kenmerken van verpleegkundigen zijn gerelateerd aan een mening van importantie van deze zorg?

(Klinische) relevantie

Spirituele zorg, waarbij ook de vragen van zingeving en zinervaring worden gerekend, is steeds meer een erkend on­derdeel van de verpleegkundige zorg. In hoeverre dit ook geldt als mensen met kanker met een curatieve intentie behandeld worden is onduidelijk. Met de verworven kennis en inzicht de SPIR VONC studie kunnen verbeteringen in de zorg worden voorgesteld.

Translatie/ implementatie