Telemonitoring van Pijn bij Kanker

<-- Home Kennishub

‘Kankerpatiënten met complexe pijnproblemen zijn via een internetdagboek efficiënter te begeleiden.’

Introductie

Voor patiënten met kanker is pijn één van de meest voorkomende en gevreesde symptomen. Het grootste deel van de pijnbehandeling vindt poliklinisch plaats. Bij patiënten met complexe pijnproblemen is het nood­zakelijk dat de monitoring van de pijnbehandeling door het ziekenhuis plaatsvindt, omdat daar de expertise en ervaring aanwezig is. Deze monitoring is momenteel niet dagelijks haalbaar waardoor het mogelijk is dat patiënten thuis onnodig veel pijn hebben. In dit project wordt de haalbaarheid van transmurale monitoring van pijn via internet bij kankerpatiënten met instabiele en complexe pijn onderzocht. Door kankerpatiënten met complexe pijnproblemen via een internetdagboek te monitoren, zijn deze patiënten efficiënter te begeleiden wat een verbete­ring van de pijnbehandeling zal geven en verbeterde kwaliteit van zorg voor deze patiënten. De gedeelde gegevens via het internet tussen patiënt, ziekenhuis, huisarts en wijkverpleegkundigen verbetert tevens de onderlinge com­municatie.

Doel studie

Onderzoeken of transmurale monitoring via het internet haalbaar is voor kankerpatiënten met complexe of instabiele pijn. Definiëring doelgroep: Kankerpatiënten die voor de pijnbehandeling een complexere toedieningsweg voor de me­dicatie nodig hebben, bijvoorbeeld een pijnpomp (= complexe pijn). Kankerpatiënten met een moeilijk pijnprobleem dat regelmatig dosisaanpassingen nodig heeft (= instabiele pijn). Deze patiënten komen bijvoorbeeld op de pijnpoli of zijn opgenomen geweest voor de behandeling van hun pijn op een verpleegafdeling. Dit zijn zelfstandige patiënten in een redelijk goede lichamelijke conditie van wie de pijn poliklinische behandeld wordt.

Vraagstelling/ hypotheses

De hoofddoelstelling is te komen tot een versie van een internet dagboek dat genoeg informatie geeft om de pijnbe­handeling te verbeteren en die haalbaar is voor de meerderheid van de kankerpatiënten met complexe of instabiele pijn. Haalbaar wordt gedefinieerd als dat 70% van de patiënten ten minste 65% van de dagen het dagboek invult.

(Klinische) relevantie

Dit is het eerste project bij patiënten met kanker in de palliatieve fase, dat de eerste lijn actief betrekt bij de patiëntenzorg via eHealth. Andere projecten hebben tot op heden nog niet hun haalbaarheid kunnen bewijzen. Door kankerpatiënten met complexe pijnproblemen via een internetdagboek te monitoren, zijn deze patiënten efficiënter te begeleiden wat een verbetering van de pijnbehandeling zal geven en verbeterde kwaliteit van zorg voor deze patiënten.

Translatie/ implementatie

Indien uit dit project komt dat telemonitoring haalbaar is in deze patiëntenpopulatie, is het eenvoudig in de dagelijkse praktijk te implementeren waardoor grotere groepen patiënten met pijn bij kanker intensief op een effectieve wijze te monitoren zijn met minimale inzet van hulpverleners.
Publicaties
  • Oldenmenger, W.H., Baan, M.A.G., van der Rijt, C.C.D. (2018) Development and feasibility of a web application to monitor patients' cancer-related pain. Support Care Cancer, 26(2):635-642. doi: 10.1007/s00520-017-3877-3