Unravelling underlying mechanisms of synergy effects in health communication

<-- Home Kennishub

‘Er zijn nauwelijks interventies ontwikkeld, waarin het uiten van zorgen door kankerpatiënten tijdens een consult centraal staat.’

Introductie

Uit onderzoek blijkt dat wanneer patiënten hun zorgen bespreken tijdens een consult, dit bijdraagt aan vermindering van angst, het beter onthouden van medische informatie en een hogere mate van tevredenheid met het consult. Kankerpatiënten uiten echter niet altijd hun zorgen tijdens een consult. In deze studie wordt onderzocht welke on­derliggende determinanten bepalen of patiënten zorgen uiten en hoe patiënten via interpersoonlijke communicatie (arts­patiënt communicatie) tijdens het consult en/of eHealth ondersteund kunnen worden bij het uiten van hun zorgen. Een multimediale interventie waarin interpersoonlijke communicatie gecombineerd wordt met eHealth kan mogelijk een synergie effect teweeg brengen. Een synergie effect houdt in dat het effect van verschillende media gecombineerd groter is dan de effecten van de individuele media afzonderlijk. In dit project wordt interpersoonlijke communicatie als medium beschouwd.

Doel studie

Het doel van dit project is tweedelig. Allereerst het ontwikkelen van een format voor een effectieve multimediale interventie die tot doel heeft het uiten van zorgen door kankerpatiënten te verbeteren. Daarnaast wordt de invloed van de interventie op de attitude, eigen effectiviteit en intentie van kankerpatiënten om zorgen te uiten onderzocht. Daarnaast wordt getracht onderliggende mechanismes van synergie effecten te ontrafelen. Dit wordt gedaan aan de hand van vier studies waarin verschillende media worden gecombineerd om te onderzoeken wanneer en of het synergie effect optreedt.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Wat zijn de determinanten die bepalen of kankerpatiënten hun zorgen uiten tijdens een consult? 2. Wat is het effect van een multimediale interventie op de attitude, eigen effectiviteit en intentie van kankerpatiën­ten om zorgen te uiten? 3. Wat is het effect van een multimediale interventie op het uiten van zorgen door kankerpatiënten tijdens een con­sult? 4. Wat zijn de effecten van elk media component van de multimediale interventie? 5. Bij welke media combinaties binnen de multimediale interventie treden synergie effecten op?

(Klinische) relevantie

Uit cijfers van het KWF blijkt dat 40% van de kankerpatiënten de behoefte heeft psychosociale zorg te ontvangen, maar slechts 10% deze zorg ontvangt. Een mogelijke verklaring voor deze discrepantie is dat veel patiënten zelf niet aangeven dat ze de behoefte hebben aan dergelijke zorg. De ontwikkeling van een format voor een interventie waarin kankerpatiënten ondersteund worden in het uiten van zorgen, kan hier mogelijk aan bijdragen.

Translatie/ implementatie

Het doel is om de ontwikkelde interventie aan het einde van het project te implementeren in de Nederlandse kanker­zorg. Gedurende het project zal opgedane kennis gedeeld worden met websites zoals www.kanker.nl, www.kwf.nl en www.ikz.nl.