De CHANGE studie: Web-based CGT voor ernstige vermoeidheid na borstkanker

<-- Home Kennishub

Introductie

Na behandeling van borstkanker heeft 20­40% van de patiënten last van ernstige vermoeidheidsklachten. Het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV) van het UMC St Radboud heeft al een effectieve cog­nitieve gedragstherapie (CGT) voor vermoeidheid na borstkanker ontwik­keld, waarbij patiënten leren zelf hun vermoeidheid aan te pakken. De wachttijd voor deze CGT is een half jaar. Om de behandelcapaciteit te vergroten, heeft het NKCV een internetversie van de therapie ontwikkeld. In de CHANGE studie wordt nagegaan of deze internettherapie ‘Op weg naar herstel’ effectief is en leidt tot een reductie van vermoeidheidsklachten. Daarnaast wordt de invloed van de tijd sinds afronding van de behande­ling van kanker op het effect van de internettherapie onderzocht. Patiënten kunnen de reguliere CGT vanaf 1 jaar na behandeling van borstkanker vol­gen. De internettherapie wordt in een vroeger stadium aangeboden, name­lijk vanaf 3 maanden na behandeling.

Doel studie

De CHANGE studie onderzoekt in hoeverre internettherapie met minimale therapeutenondersteuning leidt tot een vermindering van vermoeidheids­klachten na borstkanker. De effectiviteit van de internettherapie ‘Op weg naar herstel’ wordt getoetst in een randomised controlled trial. In totaal zullen 132 patiënten geworven worden. De inclusie van patiënten start in december 2013. Zij worden geran­domiseerd in (i) een groep die de internettherapie gaat volgen of (ii) een wachtlijstgroep. De wachtlijstgroep krijgt na een half jaar alsnog de reguliere CGT voor vermoeidheid na kanker aangeboden.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Wat is het effect van de internettherapie op vermoeidheid vergeleken met de wachtlijstconditie? 2. Wat zijn de effecten van internettherapie op functionele beperkingen, psychische klachten en kwaliteit van leven vergeleken met de wachtlijstconditie? 3. In hoeverre worden de effecten van de internettherapie beïnvloed door de tijd sinds het einde van de behandeling van kanker?

(Klinische) relevantie

Verwacht wordt dat de internettherapie leidt tot een vermindering van vermoeidheid en minder tijdsintensief is voor therapeuten dan reguliere CGT, hetgeen zou resulteren in een verhoogde behandelcapaciteit voor vermoeidheid na borstkanker. Internettherapie is een laagdrempelige, toegankelijke behandeloptie voor patiënten. Zij kunnen de the­rapie in eigen tempo vanuit thuis volgen.

Translatie/ implementatie

Indien de internettherapie effectief blijkt te zijn, kan deze behandelvorm geïmplementeerd worden in een stepped care model voor vermoeidheid na borstkanker. Internettherapie is hierbij een eerste behandelstap. Indien herstel van vermoeidheid niet bereikt wordt door middel van de internettherapie, kan vervolgens de intensievere reguliere CGT voor vermoeidheid na kanker ingezet worden.