De voor- en nadelen van het gebruik van online gezondheidsinformatie: beter kijken naar online gezondheidsinformatie en de interactie met het consult

<-- Home Kennishub

Online gezondheidsinformatie wordt steeds meer gebruikt door kankerpatiënten, vaak in combinatie met andere informatiebronnen zoals de medisch specialist. De effecten van (een combinatie van) verschillende informatiebronnen op een consult en patiëntuitkomsten blijven echter onderbelicht.

Introductie

De studie bevat twee fases. De eerste fase richt zich op hoe, en welke, online gezondheidsinformatie wordt gebruikt door kan-kerpatiënten. In de tweede fase wordt onderzocht hoe deze online informatie de informatieverwerking tijdens een consult met de medisch specialist beïnvloedt. Door middel van big data analyses, waaronder topic modeling en machine learning, zal ik allereerst inzicht verschaffen in de onder-werpen, patronen en karakteristieken van online gezondheidsinformatie. Daarnaast zullen deze inzichten gekoppeld worden aan gegevens van de lezer door middel van een geïmplementeerde online vragenlijst. In de laatste fase zal het gebruik van online gezondheidsinformatie worden geplaatst in de context van het consult. Door middel van een experimenteel consult zal het effect worden onderzocht van blootstelling aan zowel online als offline informatie op onder andere herinnering en tevredenheid.

Doel studie

Het doel van de studie is het in kaart brengen van effecten van het combineren van online gezondheidsinformatie en de informatie gegeven tijdens het consult met de arts. Dit zal gebeuren door eerst de online gezondheidsinformatie omgeving in kaart te brengen. Vervolgens zullen de onderliggende processen onderzocht worden die het effect op het consult en de patiëntuitkomsten verklaren. In de laatste fase zijn we voornamelijk geïnteresseerd in de onderliggende mechanismen die van kracht zijn wanneer de informatie uit zowel een online (het internet) als offline (het consult) bron gecombineerd worden.

Vraagstelling/ hypotheses

Fase 1: Hoe ziet de online gezondheidsinformatie omgeving eruit en wat zijn de motieven van kankerpatiënten om online gezondheidsinformatie te zoeken en te delen? Fase 2: Welke onderliggende processen verklaren de effecten van de online en offline informatie interactie, en welke factoren spelen hierbij een rol?

(Klinische) relevantie

Doordat we inzicht krijgen in hoe online informatie het consult beïnvloedt kunnen artsen hierop anticiperen tijdens het gesprek (het inventariseren van de ervaring en/of het gericht doorverwijzen naar online bronnen die past bij de behoefte van de patiënt). Samen met de patiënt kan gewerkt worden aan een optimale gegevensoverdracht.

Translatie/ implementatie

Na afronding zullen aanbevelingen voor zowel patiënten als zorgverleners worden opgesteld. De resultaten van de studies zullen tevens via organisaties, nieuwsbrieven (o.a. leven met kanker en kanker.nl), symposia (o.a. Oncologieda-gen, Amsterdam Centre for Health Communication) en wetenschappelijke tijdschriften (Cancer, Oncologica, Medisch Contact) voor zowel de patiënten als zorgverleners beschikbaar worden gemaakt.