Een online methode voor het meten van cognitief functioneren in de oncologie: ontwikkeling & validatie

<-- Home Kennishub

‘Een online test is een efficiënte en gebruiksvriendelijke methode voor het onderzoeken van cognitieve problemen bij kanker.’

Introductie

Een subgroep van oncologische patiënten krijgt cognitieve problemen na kanker en na behandeling voor kanker. Tot op heden is onvoldoende be­kend over de aard en het verloop van deze problemen. Bovendien moeten de risicofactoren (therapie­ en patiëntspe­cifiek) die hiermee samenhangen nog worden vastgesteld. Om vragen op dit gebied goed te kunnen beantwoorden, is het nodig om veel patiënten te testen op cognitief functioneren. Aangezien de huidige methode hiervoor relatief tijds­ en arbeidsintensief is, zijn we op zoek naar een nieuwe methode voor het efficiënt meten van cognitief functio­neren binnen de oncologie.

Doel studie

Het ontwikkelen en valideren van een online testbatterij voor het evalueren van cognitieve functies na behandeling van kanker. Deze gestandaardiseerde testbatterij moet gebruiksvriendelijk zijn en geschikt zijn voor afname in afwe­zigheid van een testleider.

Vraagstelling/ hypotheses

Door een testafname via het internet kan het cognitief functioneren van oncologische patiënten efficiënt en betrouw­baar gemeten worden.

(Klinische) relevantie

Met een online testbatterij voor het meten van cognitief functioneren kan er op een efficiënte manier meer data wor­den verkregen over cognitie bij kanker en behandeling van kanker. Deze data kunnen gebruikt worden bij vraagstel­lingen naar risicofactoren voor het verkrijgen van cognitieve problemen en de aard hiervan. Antwoorden op dergelijke vragen kunnen vervolgens worden ingezet bij klinische besluitvorming en het optimaal informeren van de patiënt.

Translatie/ implementatie

Een succesvol ontwikkelde testbatterij betrouwbaar kan in de eerste plaats grootschalig worden ingezet voor onder­zoek naar cognitieve problemen binnen de oncologie. In de tweede plaats kan de online testbatterij in de toekomst ook de basis worden voor een klinisch screeningsinstrument naar cognitieve problemen.