SMS-OACT: Self Management Support in Oral Anti-Cancer Therapy: Intervention design & implementation

<-- Home Kennishub

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het voor patiënten moeilijk is om het behandel-voorschrift te volgen, en dat hiermee veiligheidsrisico’s gepaard gaan. In deze studie wordt een interventie ontwikkeld en getest, ter ondersteuning van zelfmanagement bij medicatie inname, leefregels en veiligheid.

Introductie

De laatste jaren is een sterke toename van beschikbare orale anti-kanker therapieën waarneembaar en verschuift de verantwoordelijkheid van medicatietoediening door zorgverleners naar medicatie-inname door de patiënt zelf. Het is algemeen bekend dat medicatietrouw niet vanzelfsprekend is. Bij vrouwen die anti-hormonale therapie gebruiken bij borstkanker neemt de medicatietrouw gedurende 5 jaar af tot ongeveer de helft. Medicatietrouw is een complex en multidimensionaal fenomeen. Enkelvoudige interventies zijn tot op heden niet in staat gebleken therapietrouw substantieel te bevorderen. Evidence based complexe interventies zijn nauwelijks beschikbaar.

Doel studie

Het doel van deze studie is om stapsgewijs interventies te ontwerpen en te ontwikkelen, ervan te leren en verder te verspreiden, opdat patiënten beter in staat zijn om de orale therapie, inclusief de inname van medicatie en de bijbe-horende leefstijl factoren en veiligheidsmaatregelen in te passen in hun dagelijks leven. In nauwe samenwerking met patienten, hun naasten, artsen en verpleegkundigen en andere professionals.

Vraagstelling/ hypotheses

Wat is het effect van een zelfmanagement interventie om vrouwen die antihormonale therapie krijgen in adjuvante setting te ondersteunen, ontwikkeld in een adaptive design, op de zorg die geleverd wordt door betrokken professio-nals na de eerste ontwikkelronde?

(Klinische) relevantie

In deze doelgroep is de therapietrouw matig. Een belangrijke reden hiervoor is het omgaan met alle bijwerkingen. De therapie kan echter een belangrijke bijdrage leveren aan de overlevingskansen van deze vrouwen. Het verbeteren van de zelfredzaamheid van deze vrouwen om met de therapie en bijwerkingen om te gaan is daarom zeer relevant.

Translatie/ implementatie

In samenwerking met de doelgroep en betrokken professionals wordt een interventie ontworpen, getest in kleine set-ting en geëvalueerd. Aansluitend wordt het bij een grotere groep ingezet en na eenzelfde iteratief proces van testen en evalueren wordt bekeken of interventie ook bij andere doelgroepen (en therapieën) effectief zou kunnen zijn.