De FOCUS op Keuze studie: patiënt preferenties van de oudere patiënten met mammacarcinoom

<-- Home Kennishub

‘Onderzoek naar de verschillen in voorkeur voor behandeling, informatie en rol in de besluitvorming bij oudere en jongere borstkankerpatiënten’

Introductie

Op dit moment is er nog weinig bekend over de voorkeuren van oudere borstkankerpatiënten voor behandeling, infor­matie en rol in besluitvorming. In het verleden is wel onderzoek gedaan naar de voorkeuren van borstkankerpatiënten, maar deze studies waren niet of nauwelijks toegespitst op oudere patiënten. Juist deze kennis is zeer van waarde, omdat naar verwachting het aantal oudere vrouwen met borstkanker de komende jaren sterk zal toenemen.

Doel studie

Inzicht verkrijgen in de voorkeuren van oudere borstkankerpatiënten en nagaan of en hoe de voorkeuren verschillen ten opzichte van de voorkeuren van jongere borstkankerpatiënten. Ook worden mogelijke verschillen binnen de ou­dere patiëntenpopulatie (65­75 jaar vs 75+) onderzocht. In deze prospectieve studie worden patiënten van 40 jaar en ouder met vroeg stadium borstkanker geïncludeerd. Op verschillende tijdstippen ontvangen zij vragenlijsten.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Wat zijn de verschillen in voorkeur tussen jongere (<65 jaar) en oudere patiënten (≥65 jaar)? 2. Zijn er verschillen in voorkeur binnen de ouderenpopulatie (65­75 jaar versus ≥75 jaar)?

(Klinische) relevantie

De onderzoekers hopen met deze studie meer inzicht te krijgen in de voorkeuren van oudere borstkankerpatiënten en daarmee de kwaliteit van de zorg en de informatievoorziening voor deze patiëntengroep te verbeteren.

Translatie/ implementatie

Met de verkregen inzichten kunnen richtlijnen ontwikkeld en/of aangepast worden, kan betere patiënteninformatie ontwikkeld worden en kunnen hulpmiddelen ontwikkeld worden die clinici en patiënten ondersteunen in de besluit­vorming.
Publicaties
  • Shared Decision-Making about Treatments for Early Breast Cancer: Preferences of Older Patients and Clinicians - publicatie openen