ENCOURAGE studie: Gezond overleven na borstkanker met behulp van online klachtensignalering en ondersteuning op maat

<-- Home Kennishub

Alhoewel ik van de meeste dingen wel op de hoogte ben is het toch fijn dat mijn klachten herkend en erkend worden (…). Ook de tips en oplossingen vond ik prettig om te lezen.

Introductie

Veel borstkankerpatiënten die de behandeling met chemothera­pie recentelijk hebben beëindigd, rapporteren – in meer of min­dere mate – fysieke en/of psychosociale klachten. Hoewel syste­matisch screenen van klachten in toenemende mate plaatsvindt in de Nederlandse oncologische praktijk, blijven dergelijke klach­ten nog vaak onopgemerkt. Gezien de grote en nog steeds groeiende groep vrouwen die borstkanker overleeft, is het ontwikkelen van (kosten­)effectieve screening en management van fysieke en psychosociale klachten noodzakelijk. Om aan te sluiten bij deze vraag, heeft het UMCG een website ontwikkeld. De website biedt patiënten de mogelijkheid om zichzelf op fysieke en psychosociale klachten te screenen. Daarnaast wordt informatie gegeven over de klachten, aangevuld met adviezen over zelfhulp en eventuele doorverwijzingen naar professionele hulp. Gezien de sterke toe­name van internettoepassingen in de zorg verwachten we dat internet een geschikt medium is om patiëntondersteu­ning op maat te bieden en om patiënten meer controle te geven over de invulling van eigen nazorg.

Doel studie

Onderzoeken of web­based ondersteuning borstkankerpatiënten helpt in het omgaan met psychosociale en licha­melijke gevolgen van borstkanker en de behandeling daarvan. Om dit te realiseren, loten borstkankerpatiënten die in aanmerking komen voor deze studie (afgeronde chemotherapie die gegeven is ter voorkoming van terugkeer van de ziekte; N=128) voor standaardzorg of voor standaardzorg met toegang tot de web­based ondersteuning.

Vraagstelling/ hypotheses

De primaire vraagstelling is of patiënten die web­based ondersteuning ontvangen bij fysieke en/of psychosociale klachten optimistischer worden en meer controle ervaren over de toekomst. We verwachten dat patiënten die web­based ondersteuning ontvangen een grotere toename vertonen in optimisme en ervaren controle over de toekomst dan patiënten die standaardzorg ontvangen.

(Klinische) relevantie

Een substantiële groep borstkankerpatiënten geeft aan onvoldoende ondersteuning te ervaren ten aanzien van fy­sieke en/of psychosociale klachten. De huidige website biedt patiënten – laagdrempelig – de mogelijkheid om advies en zorg op maat voor aanwezige klachten te ontvangen. Gezien het aantal vrouwen dat borstkanker overleeft, schat­ten we in dat deze website veel patiënten kan ondersteunen op een (kosten­)effectieve wijze. Uiteindelijk zal dit ten goede komen aan de psychosociale zorg voor deze patiëntengroep.

Translatie/ implementatie

Wanneer blijkt dat de website effectief is, wordt deze website (en/of het format van de website) beschikbaar gesteld aan alle ziekenhuizen en daarmee alle borstkankerpatiënten in Nederland. De website kan zodanig worden aangepast dat deze geschikt wordt voor patiënten met andere tumortypen.