Kwaliteit van zorg voor borstkankerpatiënten: distress en de mate van zorgbehoefte en –gebruik

<-- Home Kennishub

Introductie

Het krijgen van borstkanker kan het leven ingrijpend verstoren in lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en levens­beschouwelijk opzicht. Welke problemen optreden, hangt mede af van de fase van het ziekteproces en de persoonlijk­heid van de patiënt. Hoewel over het bestaan van psychosociale problemen inmiddels veel evidentie is verzameld, blijven veel van deze problemen in de praktijk nog onopgemerkt. Als ze worden opgemerkt, is de zorg daar vaak niet op toegesneden. Dit prospectieve, multicenter onderzoek (N = 900) richt zich op het in kaart brengen van de mate van voorkomende psychosociale problematiek (‘distress’), en de mate waarin voor die problematiek zorg wordt verlangd en gegeven. Ook wordt bekeken welke zorgkosten patiënten maken. Met de resultaten zal een model worden gecreëerd dat op termijn kan helpen bij optimale inrichting van de zorg voor borstkankerpatiënten.

Doel studie

Het primaire doel is onderzoeken in hoeverre de mate van distress de zorgbehoeften, het zorggebruik, en de zorgkos­ten van borstkankerpatiënten in de loop der tijd beïnvloedt. Alle variabelen worden op twee momenten gemeten: zes en vijftien maanden na diagnose. De secundaire doelen zijn: ­ in kaart brengen van de prevalentie van distress, de zorgbehoeften, het zorggebruik, en de zorgkosten op beide meetmomenten; ­ onderzoeken in hoeverre sociodemografische, klinische en psychosociale factoren de zorgbehoeften, het zorgge­bruik en de zorgkosten in de loop der tijd beïnvloeden; ­ onderzoeken welke zorg beschikbaar moet zijn om aan de zorgbehoeften van borstkankerpatiënten te voldoen.

Vraagstelling/ hypotheses

De algemene hypothese is dat bepaalde sociodemografische, klinische en psychosociale factoren zullen leiden tot een hogere mate van distress, en dat een hogere mate van distress in combinatie met specifieke distress­gerelateerde problemen zal leiden tot meer zorgbehoeften, meer zorggebruik en hogere kosten.

(Klinische) relevantie

De onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt om borstkankerpatiënten psychosociale zorg­op­maat te verlenen. Als de hypothese wordt bevestigd, zal de zorg­op­maat leiden tot minder zorggebruik en lagere zorgkosten in de loop der tijd. Dit is in het belang van de patiënten en de samenleving.

Translatie/ implementatie

De onderzoeksresultaten zullen actief onder de aandacht worden gebracht van beleidsmakers, de Integrale Kanker­centra, zorgverzekeraars en andere organisaties en adviesorganen die betrokken zijn bij het opstellen van richtlijnen en het inrichten van de zorg voor borstkankerpatiënten.
Publicaties
  • Health care use and remaining needs for support among women with breast cancer in the first 15 months after diagnosis: the role of the GP. Family Practice; 37(1):103-109.
  • Risk factors of unmet needs among women with breast cancer in the post-treatment phase. Psycho-Oncology, 29(3):539-549.
  • Complementary and alternative medicine use of women with breast cancer: Self-help CAM attracts other women than guided CAM therapies. Patient Education and Counseling, 89(3),529-536.
  • Predictors of health care use of women with breast cancer: a systematic review. The Breast Journal, 21(5), 508-513.
  • Cancer in full-colour: Use of a graphic novel to identify distress in women with breast cancer. Journal of Health Psychology; 19(2), 1554-63.
  • Don't forget the dentist: Dental care use and needs of women with breast cancer. Breast, 291-7.
  • Predictors of enduring clinical distress in women with breast cancer. Breast Cancer Research and Treatment, 158(3), 563-572.