Nurse Intervention Project: de (kosten) effectiviteit van het gebruik van de lastmeter door de verpleegkundige bij borstkankerpatiënten

<-- Home Kennishub

‘Landelijke implementatie van de Lastmeter in alle ziekenhuizen wordt geadviseerd. Echter, het is nog niet bekend of het gebruik en het bespreken van de resultaten van de Lastmeter met de verpleegkundige of arts, daadwerkelijk het psychosociale welzijn verbetert.’

Introductie

In Nederland wordt nog onvoldoende aandacht gegeven aan de systematische aanpak van psychosociale problema­tiek bij kankerpatiënten. Daarom heeft het Nationaal Programma Kankerbestrijding (NPK) als doel gesteld dat in 2010 een valide en kosteneffectief meetinstrument beschikbaar is voor screening op psychosociale problematiek (distress). Vanaf 2010 wordt landelijk geadviseerd om de Lastmeter te gebruiken volgens de richtlijn ‘Detecteren behoefte psy­chosociale zorg’ van IKNL. Echter, het is nog niet bekend of het gebruik van de Lastmeter en het bespreken van de re­sultaten hiervan met de verpleegkundige of arts, daadwerkelijk het psychosociale welzijn verbetert. Daarnaast is het onbekend of het inzetten van de Lastmeter leidt tot kosteneffectieve zorg. Om de Lastmeter te onderzoeken is ervoor gekozen om borstkankerpatiënten als onderzoekspopulatie te nemen. Aangezien borstkankerpatiënten relatief jong zijn, het behandeltraject langdurig is en zij een lange overlevingsverwachting hebben, is het van belang de psychoso­ciale zorg te optimaliseren om problemen op lange termijn te voorkomen.

Doel studie

Het vaststellen van het effect van het systematisch gebruik en de bespreking van de Lastmeter door een verpleegkun­dige op het welzijn van patiënten die in opzet curatief behandeld worden voor borstkanker. Een kosteneffectiviteitsonderzoek naar het systematisch gebruik en bespreken van de Lastmeter door een verpleeg­kundige ten opzichte van de huidige zorg, zoals die gewoonlijk geleverd wordt aan patiënten die poliklinisch in opzet curatief behandeld worden voor borstkanker.

Vraagstelling/ hypotheses


(Klinische) relevantie

Niet eerder is een gerandomiseerde studie uitgevoerd naar het effect van de Lastmeter zowel tijdens de behandeling als tot 2 jaar in de follow up. Dit maakt deze studie uniek en zeker een aanvulling op de bestaande literatuur. De resul­taten kunnen een waardevolle bijdrage geven voor de verdere implementatie van de Lastmeter en de verbetering van de psychosociale zorg, zowel nationaal en internationaal

Translatie/ implementatie

Op dit moment wordt de Lastmeter al in veel ziekenhuizen gebruikt/geïmplementeerd. De uitkomsten uit deze studie zullen dit wellicht bevorderen of belemmeren in de verdere implementatie.