Het prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC) is een landelijke observationele cohort studie bij dunnedarm-, dikkedarm, endeldarm-, en anuskankerpatiënten die een continue bron vormt voor verschillende onderzoeksdoeleinden. De onderzoeksdatabase zal een grote variatie aan prospectieve observatiegegevens en biomateriaal bevatten waarmee kan worden onderzocht welke (intrinsieke en omgevings)factoren worden geassocieerd met overleving en door de patiënt gerapporteerde uitkomsten. Hiermee hopen we nieuwe voorspellende markers te vinden voor behandelresultaten en bijwerkingen, en om nauwkeurigere diagnostische tests en efficiënte follow-up surveillance strategieën te ontwikkelen.

image

Introductie

Overleving na een kankerdiagnose is sterk afhankelijk van lokale tumoruitbreiding, lymfklierbetrokkenheid en de aanwezigheid van metastasen op afstand. Het is echter nog onduidelijk welke, hoe en in welke mate deze factoren de kans op een recidief van de tumor en mortaliteit in zowel het vroege stadium (I-III) als in het gevorderde stadium (IV) van colorectale kanker (CRC), dunnedarmkanker en anale kanker beïnvloeden. Hoewel de resultaten van prospectieve klinische onderzoeken de basis zullen blijven van evidence-based medicine, wordt in deze studies over het algemeen een zeer geselecteerde patiëntenpopulatie geïncludeerd. De grote meerderheid (85%-95%) van de kankerpatiënten neemt om verschillende redenen niet deel aan klinische onderzoeken. Het is niet waarschijnlijk dat deelname aan klinische studies in de nabije toekomst substantieel zal verbeteren. Een prospectieve observationele cohortstudie biedt de grote kans om de leemte op te vullen tussen prospectieve gerandomiseerde studies en patiënten die in de dagelijkse praktijk worden behandeld. Patiënten met CRC, dunnedarmkanker en anale kanker zullen worden gevraagd om deel te nemen aan dit cohort.

Doel studie

Het doel is om de behandeling van darmkanker steeds verder te personaliseren om betere uitkomsten te behalen m.b.t. prognose en kwaliteit van leven bij (toekomstige) patiënten.

Vraagstelling/ hypotheses

De vraagstellingen zullen worden gespecificeerd in de verschillende onderzoeken die gebruik maken van de data van de PLCRC.

Methode

PLCRC is een prospectief observationeel cohortonderzoek die gegevens verzamelt van CRC-, dunne darm- en anale kankerpatiënten vanaf hun primaire diagnose tot hun overlijden. Na het verkrijgen van geïnformeerde toestemming worden de volgende gegevens verzameld: - prospectieve gegevens over medische geschiedenis, comorbiditeit, klinische baseline parameters, beeldvorming, pathologie, tumorkenmerken, behandeling, behandelingsresultaten, ziekenhuisopnames, interventies en (S)AE's. - gegevens over gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en werkvermogen en door de patiënt gerapporteerde uitkomstmaten. - bloed en (tumor)weefselmateriaal, voor observationeel onderzoek of opslag in de biobank.

(Klinische) relevantie

PLCRC biedt een infrastructuur voor (klinisch) wetenschappelijk onderzoek

Translatie/ implementatie

Het cohort zal dienen als een infrastructuur gericht op efficiënte en veilige klinische evaluatie van nieuwe interventies voor patiënten volgens het Trials binnen Cohorts (TwiCs) ontwerp.