‘Samen naar de dokter’: gezamenlijk medisch consult bij controle van vrouwen met een BRCA mutatie

<-- Home Kennishub

Het ‘Gezamenlijk medische consult’ is een nieuwe manier van consultvoering die mogelijk zorgt voor een verbeterde informatievoorziening, extra steun en informatie van lotgenoten en extra tijd met de medisch specialist.’

Introductie

Draagsters van een BRCA­mutatie hebben een sterk verhoogd risico op borstkanker. Zij staan voor de moeilijke keuze: of een preventieve verwijdering van de borst(en), of een intensief controletraject. Op dit moment vinden de controles en de keuzebegeleiding plaats tijdens een individueel consult. De ervaring leert dat in één individuele controleaf­spraak het vaak niet mogelijk is om aan alle aspecten die van belang zijn voldoende aandacht te geven. Daarom is een nieuwe consultvorm geïntroduceerd, namelijk het Gezamenlijk Medisch Consult (GMC). Een GMC is een serie van 1 op 1 consulten door de arts in de aanwezigheid van ~8 medepatiënten. Een maatschappelijk werker is aanwezig als procesbegeleider. Tijdens het GMC kunnen patiënten ook met elkaar van gedachten wisselen.

Doel studie

Dit gerandomiseerde onderzoek toetst het effect van GMC’s op distress en empowerment in vergelijking met stan­daard individuele controle afspraken. Daarnaast wordt ook gekeken naar het effect op angst voor kanker, kwaliteit van leven, informatievoorziening, zelf­borstonderzoek frequentie, keuze voor controles of preventieve borstverwijdering, (in)directe kosten, en patiënt­ en zorgverlenertevredenheid.

Vraagstelling/ hypotheses

De hypothese is dat GMC’s zullen leiden tot een afname in psychologische distress en een toename in empowerment in vergelijking met standaard individuele consulten.

(Klinische) relevantie

In een standaard individueel consult is vaak beperkte tijd, vooral psychosociale onderwerpen krijgen hierdoor minder aandacht. De verwachting is dat patiënten in een groepsconsult steun aan elkaar kunnen hebben en meer informatie opnemen, omdat zij van elkaar kunnen leren en er meer tijd is in vergelijking met een regulier consult. Bovendien sti­muleert het een multidisciplinaire samenwerking tussen medisch specialist en maatschappelijk werker.

Translatie/ implementatie

Indien dit onderzoek aantoont dat GMC’s effectief zijn en het welzijn van de patiënt vergroten, kunnen GMC’s direct in de reguliere patiëntenzorg in het UMC St Radboud worden geïmplementeerd. De logistiek rondom een GMC is immers al opgezet. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kunnen andere centra, gespecialiseerd in de follow­up van BRCA mutatie draagsters, uiteindelijk zelf besluiten of zij GMC’s zullen invoeren.