Het communiceren van risico predictive modellen: Informeren en Beslissen In de Spreekkamer (de IBIS-studie)

<-- Home Kennishub

‘Beslissen om wel of geen systemische therapie voor borstkanker te ondergaan, kan moeilijk zijn. Risico predictie modellen (RPM) worden steeds vaker gebruikt om patiënten te informeren over de verwachte baat van systemische therapie. Echter, er is weinig bekend over de rol ervan in de besluitvorming en de ervaringen van patiënten.’

Introductie

Steeds vaker gebruiken oncologen RPM die de (ziektevrije) overleving van patiënten voorspellen op basis van pati­ent­ en tumorkenmerken, bijvoorbeeld Adjuvant! voor borstkanker. Veel RPM zijn oorspronkelijk ontwikkeld om clinici geïndividualiseerde overlevingscijfers van hun patiënten te geven. Het lijkt er echter op dat zij steeds vaker ook door oncologen gebruikt worden om risico’s aan patiënten te communiceren. Weinig is bekend over de frequentie waarmee dit gebeurt of de wijze waarop, evenmin als over de mening van oncologen hierover en de ervaringen van patiënten hiermee. Voordat het gebruik van de diverse bestaande RPM in de kliniek aangemoedigd kan worden, is het belangrijk dat meer inzicht verkregen wordt in het proces en de uitkomsten van de communicatie van overlevingskansen met behulp van deze modellen. Het onderzoek richt zich met name op het RPM dat in Nederland het meest gebruikt is en waarvoor het meest gepubliceerd is over het gebruik in de spreekkamer: Adjuvant!

Doel studie

Nagaan hoe vaak en wanneer Adjuvant! in de spreekkamer gebruikt wordt om overlevingscijfers te presenteren aan patiënten met borstkanker en hoe oncologen en borstkankerpatiënten het gebruik van dit RPM evalueren.

Vraagstelling/ hypotheses

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: 1. Oncologenstudie: Wat zien oncologen als de voor­ en nadelen van RPM? Wat is de mening van oncologen over het communiceren van de onzekerheid rondom de overlevingskansen van RPM? 2. Spreekkamerstudie: Hoe vaak en op welke wijze wordt Adjuvant! in de spreekkamer gebruikt? Wat onder­scheidt consulten waarin Adjuvant! wordt gebruikt van consulten waarin dit niet gebeurt? In hoeverre begrijpen patiënten de gecommuniceerde kansinformatie?

(Klinische) relevantie

Voordat risico predictie modellen breed geïmplementeerd zouden moeten worden, is inzicht nodig in het effect van de communicatie van de risico’s uit deze modellen aan patiënten. Met dit inzicht kan advies over de communicatie van risico’s uit het model en het gebruik van deze modellen in de spreekkamer gegeven worden, aan zowel model­ en richtlijnontwikkelaars als clinici.

Translatie/ implementatie

Dit onderzoek zal inzicht geven in het gebruik van RPM in de spreekkamer en wat de invloed hiervan is op patiënten en het besluitvormingsproces. Deze kennis kan worden gebruikt om de informatievoorziening in deze en andere me­dische consulten te verbeteren en om de opleiding en nascholing van artsen en oncologen in het bijzonder te verbete­ren. Dit zal uiteindelijk bijdragen van de kwaliteit van zorg.