Toegerust zijn voor Samen Beslissen: Wat heeft een patiënt nodig om deel te nemen aan een gedeeld besluitvormingsproces? (PART onderzoek)

<-- Home Kennishub

“Dus dat patiënten toch vaak schroom hebben in het stellen van vragen of in het laten zien van wat zij vinden, omdat zij denken van ‘Ja, wie ben ik’.” – quote geïnterviewde onderzoeker.

image

Introductie

Samen beslissen is van groot belang wanneer beslissingen grote gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten. Wanneer patiënten zich betrokken voelen bij beslissingen, hangt dit samen met een beter begrip van de keuzemogelijkheden, meer tevredenheid over het beslisproces en meer vertrouwen in de arts. Samen beslissen komt echter nog te weinig voor. Zowel patiënten als artsen geven aan dat samen beslissen voor patiënten ingewikkeld kan zijn of dat ze denken dat patiënten het niet kunnen. Goede besluitvorming vergt ook de nodig inzet en vraagt tijd. Inzicht in wat samen beslissen precies vraagt van patiënten, ontbreekt.

Doel studie

Het doel van deze studie is om na te gaan wat patiënten nodig hebben om beter toegerust te zijn om samen met de arts te beslissen over hun behandeling. We willen van artsen, verpleegkundigen, onderzoekers, en patiënten weten wat zij denken dat patiënten nodig hebben om toegerust te zijn voor samen beslissen. Daarnaast willen we onderzoeken wat er in de wetenschappelijke literatuur al over bekend is.

Vraagstelling/ hypotheses

We verwachten dat toegerust zijn voor samen beslissen bij patiënten samenhangt met a) het besef dat eigen inbreng van belang is, b) kennis en vaardigheden om informatie te verwerken, te begrijpen en toe te passen op de eigen situatie, c) communicatievaardigheden, en d) inzicht in het eigen beslisproces. We verwachten dat het met name ingewikkeld kan zijn voor patiënten die a) ouder zijn, b) meer emotionele distress ervaren en/of c) beperkte gezondheidsvaardigheden hebben.

(Klinische) relevantie

De resultaten van dit onderzoek zullen inzicht bieden in wat maakt dat patiënten meer of minder toegerust zijn voor samen beslissen. Dit inzicht zal eraan bijdragen dat het duidelijker wordt welke ondersteuning patiënten wensen en nodig hebben. Deze ondersteuning kan worden aangewend indien deze reeds bestaat, dan wel worden ontwikkeld.

Translatie/ implementatie

Het project is een verkenning welke de basis zal vormen voor vervolgonderzoek naar de aanwending en ontwikkeling van best passende ondersteuning. Wij zullen een werksymposium organiseren waarin wij de resultaten zullen presenteren en bespreken met belanghebbenden: patiënten, patiëntenverenigingen, artsen, verpleegkundigen en hun beroepsverenigingen, onderzoekers en projectleiders van implementatieprojecten op het gebied van samen beslissen. Wij zullen verder de kennis rechtstreeks toepassen in het onderwijs dat de afdeling Medische besliskunde verzorgt.