Vertrouwen van patiënten met borstkanker in de oncoloog: De rol van non-verbaal gedrag en culturele achtergrond

<-- Home Kennishub

Het gesprek met de oncoloog is van belang voor vertrouwen bij vrouwen met borstkanker. Hoe de oncoloog via communicatie aan vertrouwen bij kan dragen is onduidelijk. Dit onderzoek levert adviezen op aan oncologen over hoe zij met behulp van hun non-verbale communicatie het vertrouwen van hun patiënten kunnen optimaliseren.

Introductie

Borstkanker brengt behalve een onzekere prognose ook ingrijpende behandelingen met zich mee. Om dit alles te kun­nen doorstaan zijn patiënten afhankelijk van hun behandelend arts. Voor goede borstkankerzorg is vertrouwen tussen patiënten en hun oncoloog daarom cruciaal. Sterk vertrouwen blijkt gepaard te gaan met gunstige uitkomsten, zoals minder angst en betere therapietrouw. We weten echter niet hoe sterk het vertrouwen van patiënten met borstkanker in hun oncoloog is, en of dit vertrouwen afwijkt bij vrouwen met een niet­-westerse achtergrond. Bovendien weten we te weinig over hoe non­-verbale communicatie van de oncoloog, bijvoorbeeld oogcontact, lichaamshouding en ge­zichtsuitdrukking, het vertrouwen van patiënten beïnvloedt. Ook weten we niet of non-­verbale gedragingen verschil­lend worden ervaren door patiënten met verschillende etnische achtergronden.

Doel studie

Het vaststellen van de mate van vertrouwen die patiënten in hun oncoloog stellen en nagaan in welke mate het non-­verbale gedrag aan dat vertrouwen bijdraagt. Bovendien wordt bekeken of vertrouwen verschilt tussen patiënten met een westerse en een niet­westerse achtergrond. Vrouwen met borstkanker, met een westerse en niet­-westerse achtergrond, worden willekeurig toegewezen om één van vier verschillende varianten van een medisch consult te be­kijken en te beoordelen. De vier varianten van het consult zijn identiek, afgezien van kleine variaties in het non-­verbale gedrag van de oncoloog. Ten slotte vullen de vrouwen een vragenlijst in over vertrouwen in hun eigen arts.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Hoe sterk is het vertrouwen van vrouwen met borstkanker in hun oncoloog? 2. Wat is de invloed van oogcontact, li­chaamshouding en glimlachen door de oncoloog op het vertrouwen van vrouwen met borstkanker? 3. Wijkt de mate van vertrouwen van vrouwen met een niet­Westerse achtergrond af van dat van andere vrouwen met borstkanker? 4. Is de invloed van non­verbaal gedrag door de oncoloog op vertrouwen verschillend voor vrouwen met borstkanker met een niet­Westerse achtergrond?

(Klinische) relevantie

Dit onderzoek leert ons in welke mate patiënten met borstkanker hun arts vertrouwen en de rol die etnische achter­grond daarbij speelt. Ook geeft het informatie over of oogcontact, lichaamshouding en glimlachen door de oncoloog bijdragen aan vertrouwen. Deze inzichten kunnen zowel direct bijdragen aan de klinische praktijk als gebruikt worden in onderwijs aan geneeskundestudenten en oncologen (in opleiding). Uiteindelijk draagt dit bij aan verbeterde borst­kankerzorg, zowel tijdens de behandeling als daarna.

Translatie/ implementatie

De resultaten van dit onderzoek worden direct geïmplementeerd in communicatie­onderwijs aan geneeskundestu­denten en oncologen in opleiding. Onze aanbevelingen worden bovendien direct teruggekoppeld aan clinici, en breder verspreid via nationale en internationale (klinisch) wetenschappelijke tijdschriften. Daarmee kunnen concrete advie­zen worden overgebracht aan oncologen.